Årsmøte NTNUI Dans

Årsmøte NTNUI Dans

Det innkalles til årsmøte i NTNUI Dans 29. Januar kl. 17.00 i Disputasrommet på NTNU.

Kart: http://bit.ly/2D4TW1o

Saksliste:

1 Regnskap 2017
2 Årsrapport 2017
3 Budsjett 2018
4 Styrevalg
5 Andre valg
- økonomiassistenter
- sekretær

Vervbeskrivelse:
Styrerepresentanter er seksjonsledere for hver sin seksjon/dansestil. Styret lager budsjett for året, samt diskuterer saker som angår hele dansegruppa og tar strategiske valg for å sikre videre drift og gode vilkår for gruppas instruktører og dansere.

Økonomiassistenter bistår økonomiansvarlig og gruppekasserer i sine verv med mål om å ta over ansvaret på sikt. Se nærmere beskrivelser av arbeidsoppgavene under. NTNUI Dans har en omsetning på over 1 million kroner årlig og økonomisk ansvar av et slikt kalliber er en god erfaring for fremtiden.

Sekretæren har hovedsaklig ansvaret for å svare på henvendelser til NTNUI Dans sin epost for å sikre rask oppfølging av henvendelser, enten man svarer direkte, eller videresender til rette vedkommende i Styret eller ellers i organisasjonen.

ØkonomiansvarligAnsvarsoppgaver: Betale regninger og generere fakturaer. Hjelpe til med å sette opp betalingsløsninger for workshops/arrangement vi har. Holde kontroll på budsjettet i forhold til utbetalinger vi har til instruktørers og medlemmers deltakelse på konkurranse.

Dette er vervet for den som liker å ta avgjørelser og tenke strategisk. Viktigst er evne og lyst til å ha økonomisk oversikt. Vi har en omsetning på over 1 million og må til enhver tid ha mulighet til å betale de regninger som vi har, og være forberedt på uforutsette hendelser. Mange av spm til økonomiansvarlig vil være spm som jeg har svart på tidligere. Økonomiansvarlig vil få tett oppfølging av leder og samarbeide om avgjørelser. Økonomiansvarlig vil også kunne fungere som en nestleder. Økonomiansvarlig vil ha tilgang på gruppens nettbank. Det har ikke leder. Anbefaler at dette er et verv man kan ta på seg i to år - uten at det skal være påkrevd.

Kasserer
Ansvarsoppgaver: Ta vare på dokumentasjon for betalinger og utbetalinger utført av økonomiansvarlig. Føre regnskap og klargjøre dette for revisjon tre ganger i året.

Dette er vervet for den som liker struktur og kontroll. Det krever ikke mange timene i uka om man jobber kontinuerlig. Alle inn/ut-betalinger som gjøres til/fra NTNUI Dans må dokumenteres og sorteres i kronologisk rekkefølge, samt etter type utgift/inntekt. Kasserer må være tilgjengelig for klubbens hovedkasserer og følge frister for revisjon og internrevisjon. Kasserer må også ta vare på gruppas regnskapsperm gjennom året. Kasserer vil få god oppfølging både av tidligere gruppekasserer og hovedkasserer slik at det blir en best mulig overgang. Kasserer vil ha tilgang til gruppens nettbank. Ingen forkunnskaper er krevd. Anbefaler at de som ønsker dette vervet har anledning til å ta det på seg i to år uten at det skal være påkrevd.

Spørsmål sendes til dans-styret@ntnui.no

Alle med dansekort eller instruktørkort i NTNUI Dans har anledning til å møte og har stemmerett ved valg.

Tidspunkt: 29. January 17:00 - 29. January 19:00

Sted: Disputasrommet, 2.etg Hovedbygget Gløshaugen

Tidspunkt

29. January 17:00 - 29. January 19:00

Sted

Disputasrommet, 2.etg Hovedbygget Gløshaugen