Nivåer / Levels

Vi tilbyr følgende nivåer innen sjangeren ballett (english below):

Nybegynner

Ballett nybegynner er lagt opp slik at du kan begynne uten noen tidligere erfaring, men klassen er også utfordrende for deg som har noe tidligere danseerfaring. Du burde være åpen, og motivert for å lære nye ting og ta til deg tilbakemeldinger. I nybegynnerkurset i ballett skal vi jobbe med barre, standard øvelser i center, samt øvelser over gulvet.

 

Litt øvet

På ballett litt øvet forventes det at du kjenner til de grunnleggende trinnene og teknikkene i ballett. Du bør være kjent med barre, og kjenne til de forskjellige øvelsene innenfor barren. Du burde også være kjent med øvelser som enkle piruetter, store og små hopp, og vals. I tillegg bør du kjenne til teknikk rundt holdning, turn out, center, og point. Du bør også ha kjennskap til noe terminologi. Det er anbefalt at du har danset ballett i minst to år.

 

Øvet

På ballett øvet forventes det at du har god teknikk samt god kjennskap terminologi. Du bør kunne ta barren relativt raskt, i tillegg til andre kombinasjoner over gulv og i center. Det forventes at du har god kjennskap til vanlige øvelser som vals, petit allegro, grand allegro, og adagio. I tillegg bør du kunne utfordre seg selv på nye trinn, øvelser, kombinasjoner og uttrykk. For å delta på ballett øvet bør du ha danset i minst fem år utenfor NTNUI Dans.

 

Avansert

På ballett avansert forventes det at du etter noen klasser kan barren utenat, og kan utføre den uten hjelp fra instruktør. Det forventes fullstendig oversikt over grunnleggende terminologi. I tillegg bør du ta koreografier i center og over gulvet raskt. Øvelser som vals og piruetter, grand allegro, petit allegro, adagio, samt fouetté piruetter bør ligge godt under huden. På ballett avansert forventes det også at du klarer å kombinere teknikk og uttrykk i dansen.

 

Ballett avansert vil ha egen opptaksprøve under prøveuka. Hvis du ønsker å delta på ballett avansert må du være med på opptaksprøven denne uken. Opptaksprøven vil fungere som en vanlig time med undervisning. 

 

Felles for alle nivåene

Vi forventer at langt hår skal settes opp i topp, og du burde bruke ballettklær eller andre tettsittende klær, slik at instruktøren lettere kan gi korreksjon. Vi anbefaler å bruke ballettsko, men sokker er også ok.

________

Beginner

Everyone is welcome to try the beginner class in ballet, as this level does not require any previous experience. The class will also be challenging for those who have some previous dance experience. You should be open and motivated to learn new things, and also to use feedback from the instructors to improve yourself. In the beginner class in ballet, we will work with barre, standard exercises in the center, as well as exercises across the floor.

 

Intermediate

In the ballet intermediate class, it is expected that you know the basics steps and techniques in ballet. The techniques around turn out, center and point have to be known. You should be familiar with the exercises at the barre, in addition to some exercises in the center, e.g. basic pirouettes, small and big jumps, and waltz. You should also know some of the terminology. It is recommended that you have danced ballet for a minimum of two years. 

 

Advanced

In the ballet advanced class, it is expected that both ballet technique and terminology are well-known. You should be able to catch the barre exercises quite fast, as well as other combinations across the floor and in center. It is expected that you know standard exercises such as waltz, petit allegro, grand allegro and adagio. You should also be able to challenge yourself with new steps, exercises, combinations and expressions. To join the ballet advanced class, it is recommended that you have danced ballet for at least five years outside of NTNUI Dans.

 

Highly advanced

The highly advanced ballet class expects that you know the barre after a few weeks, and can execute it without guidance from the instructor. A complete knowledge of the basic terminology is also expected. You should catch choreographies and exercises fast. Exercises such as waltz, pirouettes, grand allegro, petit allegro, adagio should be well-known, as well as fouette pirouettes. In the ballet highly advanced class, it is expected that you manage to combine technique and expressions when dancing.

 

Ballet highly advanced will have auditions during the trial weeks. If you want to participate in this class, you must show up at the audition. The audition will be like a regular dance class and does not require any preparations.

 

Common for all of the levels

We expect long hair to be tied up, and you should wear ballet clothes or other tight clothes, so the instructor can give corrections easily. We recommend wearing ballet shoes, but using socks is also ok.