Nivåer / Levels

Vi tilbyr følgende nivåer innen sjangeren hip hop:

(english below)

Nybegynner

Det forventes ingen forkunnskaper for være med på dette partiet. Her er danseglede i fokus, og handler om å lære seg å bli komfortabel med å danse. 

Vi skal jobbe med grunntrinn som finnes i hiphop. Dette inkluderer både steg og bounce/grooves. Vi skal også arbeide med å øke musikkforståelse og rytme. Vi avslutter timene ofte med koreografi for å skape mestring, samt danseglede. Dersom du har lyst til å prøve noe nytt eller friske opp gamle ferdigheter, er hiphop nybegynner et velegnet parti for deg.

 

Litt øvet

Det forventes kjennskap til noen grunntrinn. Du burde være greit kjent med stilen, og ha opparbeidet deg en stilforståelse. Her forventes det at du har grunnleggende musikkforståelse, samt at du kan opprettholde rytmen og takten i musikken. Du bør også kjenne til flere grunntrinn og elementer som bounce, kick ball change, pas de bourree, slide, og two step fra tidligere. Vi anbefaler at du har danset i minst to år. 

Vi skal jobbe med ulike variasjoner av grunntrinn, samt bli bedre på bounce/grooves. I tillegg vil tyngde, styrke og isolasjoner være i fokus. Vi skal også trene på å bli komfortable med å freestyle. Du vil også lære en del koreografi, og øve deg på å bli flinkere til å lære koreografi raskere. 

 

Øvet

Det forventes at du har danset en del før og har en god stil-forståelse av hiphop. Du har begynt å utvikle et eget stiluttrykk. Grunntrinn sitter inne, og du har kommet på et nivå hvor du kan leke med grunntrinnene samt videreutvikle de. Bounce og groove faller naturlig. Du kan formidle dansen og dets uttrykk gjennom blant annet ansiktsuttrykk. Du kan skille mellom myke og harde bevegelser. Her forventes solid musikkforståelse. Det forventes at du klarer å opprettholde hiphop-stilen gjennom hele klassen. For å være med på dette partiet forventer vi minst tre år erfaring innen hiphop. Freestyle blir i større grad implementert for å videreutvikle egen stil, og det forventes at du kan ta i bruk isolasjoner for å variere dansen.

  

Avansert

På dette nivået forventer vi at du har bred kompetanse innenfor hiphop-sjangeren og har et eget stiluttrykk. Du kan å videreutvikle grunntrinn, og bounce og tyngde faller naturlig i dansingen din. Du har isolasjoner på plass og kan med enkelhet variere bruk av disse, i tillegg til at du kan forstå forskjellen mellom myke og harde bevegelser uten at de bli eksplisitt fortalt. Du ønsker å videreutvikle egen freestyle, og kan allerede skille mellom ulike stiler innenfor street/hiphop, samt tilpasse deg klassens og instruktørens stil samtidig som du har et eget stiluttrykk. Du skal klare å forstå instrukser uten at de blir vist flere ganger, og du tar koreografi raskt. 

 

Vi skal jobbe med avanserte variasjoner av grunntrinn, og kombinasjoner av dette. Vi kobler ulike elementer som bounce, isolasjoner og grunnsteg sammen og integrerer disse til å skape bevegelseskvalitet. I tillegg skal vi hente inspirasjon fra andre stiler, jobbe med å danse synkront og presisere bevegelser. 

 

Hiphop avansert vil ha egen opptaksprøve under prøveuka. Hvis du ønsker å delta på hiphop avansert må du være med på opptaksprøven denne uken. Opptaksprøven vil fungere som en vanlig time med undervisning.


_____

Beginner

The beginner class does not require any prior dance experience. This class focuses on having fun and being more comfortable when dancing. 

We will work on increasing your musicality and rhythm, and on the basics in hip hop, which includes both steps and bounce/grooves. The classes often end with choreography. The beginner class suits those who want to try something new, and those who want to improve some old dancing skills. 

 

Intermediate

This class expects knowledge of some of the basics, and understanding the principles of the hip hop style. We are expecting that you have a basic understanding of music, as well as the ability to use the rhythms and tempo in the music when dancing. You should also know the basics and elements such as bounce, kick ball change, pas de bourree, slide and two step. We recommend that you have at least two years of prior hip hop experience.

We will work on some different variations of basic steps, as well as work further on bounce/grooves. Weight, strength, and isolations will also be in focus. The class will also introduce you to freestyle. You will learn a lot of choreography and practice learning choreography faster.

 

Advanced

In this class, we are expecting that you have a lot of dance experience within hip hop, and that you understand the principles of the style. The basics should be well-known so you can develop the steps on your own. Bounce and groove must come naturally to you, as well as the ability to express yourself when dancing e.g., using facial expressions. We expect you to use different dynamics, and that you understand music when participating at this level.

This class is recommended for those who have at least three years of dance experience within hip hop. We expect that you will be able to maintain the hip hop style throughout the whole class. Freestyle is implemented to a greater extent to further develop your own style, and you should be able to use isolations to vary the dancing.

 

Highly advanced

The highly advanced hip hop class demands that the dancers have a broad experience within the hip hop style, as well as a unique way of expressing themselves when dancing. You should be able to develop the basic steps on your own, as well as easily use isolations and vary their use. We expect that bounce and weight comes naturally to you, and that you understand the use of different dynamics. The highly advanced class will help you to further develop your own freestyle. You should be able to distinguish the different styles within street/hip hop and adapt to the style of the class and the instructor while showing your own style. We expect you to get the instructions and choreography quickly.  

We will work on advanced variations of the basic steps, as well as combinations of these. We will connect different elements such as bounce, isolations, and other basic steps together and integrate these to create quality of movement. The class will also be inspired by other styles and work on dancing synchronously and specify the movements.

 

Hip hop highly advanced will have auditions during the trial weeks. If you want to participate in this class, you must show up at the audition. The audition will be like a regular dance class and does not require any preparations.