Vi søker nye folk til styret i NTNUI Dans

Vi søker nye folk til styret i NTNUI Dans

Utdanningsansvarlig

NTNUI Dans har i lang tid sett viktigheten av å gi gruppens trenere et godt kurstilbud for at de skal kunne utføre sine trenerverv med best mulige forutsetninger. Vi er på jakt etter en engasjert person som kan videreføre vervet etter tidligere utdanningsansvarlig i gruppa.

Ansvar

Utdanningsansvarlig i NTNUI Dans har kort fortalt det overordnete ansvaret for å organisere NTNUI Dans sitt kurstilbud for sine egne trenere, inkludert:

 • Organisere trenerkurs for de spesifikke dansestilene i NTNUI Dans
 • Organisere årlig førstehjelpskurs
 • Videreføre samarbeidet med NTNU Dansevitenskap om emnet Dansepedagogikk og treningsledelse
 • Videreutvikle NTNUI Dans sitt kurstilbud for grupper som enda ikke har hatt et kurstilbud

Man vil i hovedsak ha en administrativ rolle, og skal ikke selv holde kurs. Dette innebærer å finne tak i kursholdere og sørge for at kursene de holder for oss følger rammeverket for trenerutdanningen vår. I tillegg være i dialog med trenere/gruppeledere i klubben om hvilket behov gruppene har, samt e-post korrespondanse og møter med NTNU og andre kursholdere. Ansvaret omfatter også å sørge for påmelding til kursene og publisere relevant informasjon på trenersiden på ntnudans.no, mm.

Personlige kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som er genuint interessert i å gi våre trenere muligheten til å utvikle seg som trenere. Du må trives med å samarbeide og jobbe strukturert, samt søke kunnskap om utdanningskrav for den norske treneren og finne løsninger som skaper et tilrettelagt opplegg for våre trenere. Trenererfaring og kjennskap til hvordan norsk idrett er organisert er et pluss, men ikke et krav. 

Oppfølging

Den som tar over vervet vil få god oppfølging av tidligere utdanningsansvarlig. Du vil altså ikke bli kastet ut i noe uten muligheten til å få veiledning.

Du får 

 • Medlemsbevis som gir deg gratis tilgang på våre dansekurs
 • Prioritet på kurs med plassbegrensning
 • Være med på sosiale eventer med styret
 • Et godt tilskudd på CV’en  

Beskjed fra tidligere utdanningsansvarlig:

Dette er et fantastisk lærerikt verv! Man blir styremedlem i NTNUI Dans og blir gitt store muligheter til å påvirke kvaliteten på kurstilbudet for våre medlemmer. Du kommer til å lære mye om planlegging, organisering og trenerutvikling, og dette er det selvfølgelige vervet for den som liker ansvar og som kanskje ser for seg en administrativ rolle i senere arbeidsliv/idrett. Vervet vil gi deg et knallbra tilskudd på CVen!

Noe for deg?

Send e-post til dans-leder@ntnui.no og fortell litt om deg selv og hvorfor akkurat du passer best til dette vervet. Søknadsfristen er 31. januar 2020. 

Material og studioansvarlig

Med økende antall kurs og medlemmer i NTNUI Dans har vi fått et større behov for studio og saler for å opprettholde ønsket aktivitetsnivå. Vi ser etter en rutinert og dyktig person til nytt verv i styret som har ansvar for material og studio.

Ansvar 

Material og studioansvarlig har det overordnede ansvar for oversikt og vedlikehold av studio, inventar og materiale, dette inkluderer:

 • Vedlikehold av studio 
 • Organisering årlig dugnad 
 • Oppdatering material og inventaroversikt 

Som material og studioansvarlig er du en del av styret og har i hovedsak en administrativ rolle. Med god planlegging kan de fleste oppgaver delegeres. Dette innebærer fordeling av renholdsvakter mellom de ulike seksjonene. I tillegg kommer planlegging og organisering av  årlig dugnad, eller ved behov. Videre har du ansvar for oppdatering av retningslinjer for booking og leie av sal i forbindelse med interne og eksterne arrangementer. Ansvaret omfatter også innkjøp av materiale og forbruksvarer, samt oppdatering og oppfølging av renholdsinstruks. 

Personlige kvalifikasjoner 

Som material og studioansvarlig må du være rutinert og flink til å organisere. Du må kunne samarbeide på tvers av seksjoner, men også jobbe selvstendig. Du bør trives med å delegere oppgaver og ansvar til andre. Samt finne kreative løsninger og ønske å skape en trivelig atmosfære i våre studio. 

Oppfølging

Da dette er et nytt verv for gruppa vår kan du selv sette standard for hvordan du ønsker å gjennomføre tildelte oppgaver. Du vil få god hjelp og støtte fra lederteam og tidligere vaskeansvarlig. 

Du får 

 • Medlemsbevis som gir deg gratis tilgang på våre dansekurs
 • Prioritet på kurs med plassbegrensning
 • Være med på sosiale eventer med styret
 • Et godt tilskudd på CV’en  

Noe for deg?

Send e-post til dans-leder@ntnui.no og fortell litt om deg selv og hvorfor akkurat du passer best til dette vervet. Søknadsfristen er 31. januar 2020. 

 

Retningslinjer for påmelding scenisk og urban seksjon vår 2020

Retningslinjer for påmelding scenisk og urban seksjon vår 2020

Påmeldingen åpner søndag 19. januar kl. 12:00 

Hvordan melde seg på 

1. Opprett profil på http://pamelding.ntnuidans.no senest dagen før påmeldingen åpner (viktig å huske brukernavn og passord – skriv det ned). 

2. Meld deg på de klassene du ønsker søndag 19. januar, kl. 12:00. Dersom du ikke har betalt dansekontingent for hele skoleåret 19/20 allerede, kan du skrive “#0” eller «IKKE DANSEKORT» i feltet for kvitteringskode. 

3. Du vil i løpet av søndagen motta en epost når klasselistene er klare. Du kan da logge inn på påmeldingssiden og sjekke om du har fått plass eller står på venteliste. 

Betaling (etter bekreftet plass på klasse) 

Betalte du for høsten 2019, trenger du ikke å betale for dette semesteret! 

1. Det må betales to kontingenter for å delta i NTNUI Dans: NTNUI-kontingent (550 kr., gyldig tom. 10. januar 2021) og dansekontingent (300 kr. for halve skoleåret våren 2020). 

2. Betal dansekontingent (du får betalingsinfo på epost) og NTNUI-kontingent så snart du har fått plass på klasse(r). NTNUI-kontingent kjøpes på SiT treningssenter og er inkludert i SiT-medlemskap. 

3. Send inn kvitteringskode fra bekreftelsesmail for dansekontingent til pamelding.sceniskurban@gmail.com, så fort du har fått bekreftet plass. 

4. Vis frem NTNUI-kontingent/SiT-medlemskap på første danseklasse. 

Utfyllende info om påmelding 

For å gjennomføre påmeldingen må du ha opprettet en profil på påmeldingsnettsiden http://pamelding.ntnuidans.no. Det er viktig å huske brukernavnet og passordet du velger, da dette ikke lagres eller bekreftes av oss. Du kan bruke samme brukernavn og passord som ved tidligere påmeldinger. Dersom du ikke husker brukernavn og passord, kan du sende en mail til pamelding.sceniskurban@gmail.com for å få slettet den gamle brukeren. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen IKKE gjennomføres via NTNUI Dans’ ordinære hjemmeside. 

Når du har mottatt en epost om at klasselistene er klare, kan du se på profilen din om du har fått plass eller står på venteliste. Dersom du står på venteliste, må du sjekke profilen din på påmeldingssiden senest kl. 12:00 samme dag som den aktuelle klassen holdes, til og med uke 6. 

Utfyllende om betaling Dansekort og NTNUI-kontingent kan betales ETTER bekreftet plass på klasse(r). Det er dermed viktig at dansekontingent betales SNAREST når en har fått tildelt plass, og senest innen 48 timer. Når betalingen er gjennomført, vil du motta en epost med kvittering for kjøp og en bekreftelseskode på 8 siffer (#xxxx-xxxx). Denne koden skal sendes inn til pamelding.sceniskurban@gmail.com. I tillegg til dansekontingent og studentbevis, vil vi etter påmeldingen sjekke at du har betalt NTNUI-kontingenten (ev. SiT-medlemskap). 

Refusjon 

Link til refusjon; https://forms.gle/jhaabZDnuvRvu9MYA 

Du kan søke om refusjon av dansekontingenten dersom du allerede har betalt og ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Søknad om refusjon fylles ut gjennom skjemaet før mandag 10. Februar. Dette betyr at dersom du søndag 9. februar fortsatt ikke har fått plass på NOEN av klassene du meldte deg på, kan du få refundert dansekontingenten. Du kan også få refundert beløpet om du ikke har mulighet til å være med pga. sykdom eller skade. Beløpet refunderes IKKE dersom du selv velger å takke nei til plassen på klassen. 

Obs! 

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via dette systemet da disse klassene har egne opptaksprøver. 

Det er ikke mulig å delta på flere nivåer innen samme stil. Du kan melde deg på flere nivåer, men da vil du kun bli tildelt plass på det laveste nivået det er ledig plass på. 

Det er ikke mulig å delta på både hip hop nybegynner A og B eller hip hop litt øvet A og B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass på én av klassene. 

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til pamelding.sceniskurban@gmail.com 

 

ENGLISH VERSION 

The registration opens on Sunday January 19th, at 12:00. 

How to sign up 

1. Create a profile at http://pamelding.ntnuidans.no latest the day before the registration starts (it is important to remember your username and password – write this down!) 

2. Sign up for the dance classes you wish to attend on January 19th, at 12:00. If you haven’t paid the dance fee for the school year of 19/20 yet, you can fill in “#0” or «NO DANCECARD» as the verification code. 

3. You will receive an email within the weekend, when the class lists are updated. When you receive this email, you can log in to the website to see if you are offered a spot, or if you are on the waiting list. 

Payment (after verified spot in class) 

If you paid in august 2019, you don’t have to pay! 

1. Two fees needs to be paid to be able to attend classes at NTNUI Dans: the NTNUI fee (550 kr, valid until August 10th, 2020) and the dance fee (300 kr. for the spring semester). 

2. Pay the dance fee (you will receive further information about this payment by email) and the NTNUI fee as soon as you have received a spot in a class. The NTNUI fee can be bought at a SiT training-center, and is included in the SiT- membership. 

3. Send your verification code for the dance fee to pamelding.sceniskurban@gmail.com. 

4. Bring your student card and your NTNUI fee/SiT membership to your first class. 

Further information about the registration 

To complete the registration, you must have created a user on the website http://pamelding.ntnuidans.no. It is important to remember your password and username, as we do NOT save this information. You can use the same username and password as in former semesters’ registrations. If you do not remember your username and password, send an email to pamelding.sceniskurban@gmail.com to get your profile deleted. Please note that the registration does NOT take place on NTNUI Dans’ ordinary website. 

When you have received an email regarding the finished class lists, you can log on to your profile to check whether you have been offered a spot or if you are on a waiting list. If you are on a waiting list, it is important that you log on to your profile on the registration website by 12:00 on the day of your class every week, until the registration ends (the end of week 6). 

Further information about the payments 

You can pay the dance fee and NTNUI fee AFTER receiving a spot in the class(es). It is therefore important after receiving a spot, that you pay the fees within 48 hous. When the payment has been completed, you should receive a receipt for the payment and a verification code of 8 digits (# xxxx-xxxx). You must then send this code to pamelding.sceniskurban@gmail.com. The dance fee and the NTNUI-fee (or Sit-membership) will be checked in the classes after the registration. 

Refund 

Link to the refund scheme; https://forms.gle/jhaabZDnuvRvu9MYA 

If you don’t get a spot in any of the classes you sign up for, you can apply for a refund of the dance fee. The application has to be filled in before February 10th. Your application will NOT be accepted if you choose to not attend the classes where you have been offered a spot. The applications will ONLY be approved if you don’t get a spot in ANY of the classes you register for by February 9th, or if you are unable to participate this semester, due to injury or illness. 

NB! 

It is not possible to enroll in classes for the highly advanced level (hip hop avansert, jazz avansert and moderne avansert) via this registration as these classes have their own auditions. 

It is not possible to participate in more than one level for each dance style. You can sign up for more levels, but will only be offered a spot in the lowest level that is not full. 

It is not possible to participate in both hip hop beginner A and B or hip hop intermediate A and B. You can sign up for both classes, but will only be offered a spot in one of them. 

Send all inquiries regarding the registration to pamelding.sceniskurban@gmail.com 

Retningslinjer for påmelding til scenisk og urban seksjon vår 2019

Retningslinjer for påmelding til scenisk og urban seksjon vår 2019

 

Påmeldingen åpner fredag 18. januar kl. 17:00

Hvordan melde seg på

 1. Opprett profil på http://pamelding.ntnuidans.no i god tid før påmeldingen åpner (viktig å huske brukernavn og passord – skriv det ned).
 2. Meld deg på de klassene du ønsker fredag 18. januar, kl. 17:00. Dersom du ikke har betalt dansekontingent for hele skoleåret 18/19 allerede, kan du hoppe over feltet for kvitteringskode.
 3. Du vil i løpet av helgen motta en epost når klasselistene er klare. Du kan da logge inn på påmeldingssiden og sjekke om du har fått plass eller står på venteliste.
   

Betaling (etter bekreftet plass på klasse)

 1. Det må betales to kontingenter for å delta i NTNUI Dans: NTNUI-kontingent (550 kr., gyldig tom. 10. august 2019) og dansekontingent (300 kr. for vårsemesteret). Dersom du allerede har betalt danse- og NTNUI-kontingent for hele skoleåret 18/19, kan du se bort fra punktene nedenfor.
 2. Betal dansekontingent (du får betalingsinfo på epost) og NTNUI-kontingent så snart du har fått plass på klasse(r). NTNUI-kontingent kjøpes på SiT treningssenter og er inkludert i SiT-medlemskap.
 3. Send inn kvitteringskode fra bekreftelsesmail for dansekontingent til pamelding.sceniskurban@gmail.com.
 4. Vis frem studentbevis og NTNUI-kontingent/SiT-medlemskap på første danseklasse.
   

Utfyllende info om påmelding

For å gjennomføre påmeldingen må du ha opprettet en profil på påmeldingsnettsiden http://pamelding.ntnuidans.no. Det er viktig å huske brukernavnet og passordet du velger, da dette ikke lagres eller bekreftes av oss. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen IKKE gjennomføres via NTNUI Dans’ ordinære hjemmeside.

Når du har mottatt en epost om at klasselistene er klare, kan du se på profilen din om du har fått plass eller står på venteliste. Dersom du står på venteliste, må du sjekke profilen din på påmeldingssiden senest kl. 12:00 samme dag som den aktuelle klassen holdes, til og med uke 5.
 

Utfyllende om betaling

Nytt av året er at dansekort og NTNUI-kontingent kan betales ETTER bekreftet plass på klasse(r). Det er dermed viktig at dansekontingent betales SNAREST når en har fått tildelt plass, og senest innen 48 timer. Når betalingen er gjennomført, vil du motta en epost med kvittering for kjøp og en bekreftelseskode på 8 siffer (#xxxx-xxxx). Denne koden skal sendes inn til pamelding.sceniskurban@gmail.com. I tillegg til dansekontingent og studentbevis, vil vi etter påmeldingen sjekke at du har betalt NTNUI-kontingenten (ev. SiT-medlemskap).
 

Refusjon

Du kan søke om refusjon av dansekontingenten dersom du allerede har betalt og ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Søknad om refusjon sendes til pamelding.sceniskurban@gmail.com før mandag 4. februar. Dette betyr at dersom du søndag 3. februar fortsatt ikke har fått plass på NOEN av klassene du meldte deg på, kan du få refundert dansekontingenten. Du kan også få refundert beløpet om du ikke har mulighet til å være med pga. sykdom eller skade. Beløpet refunderes IKKE dersom du selv velger å takke nei til plassen på klassen.
 

Obs!

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via dette systemet da disse klassene har egne opptaksprøver.

Det er ikke mulig å delta på både hip hop nybegynner A og B eller hip hop litt øvet A og B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass i en av klassene.
 

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til pamelding.sceniskurban@gmail.com

 

ENGLISH VERSION

The registration starts Friday January 18th,at 17:00.

How to sign up

 1. Create a profile at http://pamelding.ntnuidans.no well before the registration starts (it is important to remember your username and password – write this down!)
 2. Sign up for the dance-classes you wish to attend on January 18th, 17:00. If you haven’t paid the instructor fee for the schoolyear of 18/19, you don’t need to fill in the verification code.
 3. You will receive a mail within the weekend, when the class-lists are updated. When you receive this e-mail, you can log in to the website to see if you are offered a spot, or if you are in a waiting-list.
   

Payment (after verified spot in class)

 1. Two fees needs to be paid to be able to attend classes at NTNUI Dans: the NTNUI fee (550 kr, valid until August 10th, 2019) and the instructor fee (300 kr for the spring-semester). If you already have paid these two fees, you can skip the next three steps.
 2. Pay the instructor fee (further information about this payment will be sent by e-mail) and the NTNUI fee as soon as you have received a spot in a class. The NTNUI fee can be bought at a SiT training-center, and is included in the SiT-membership.
 3. Send your verification-code for the instructor fee to pamelding.sceniskurban@gmail.com.
 4. Bring your student card and your NTNUI fee/ SiT-membership to your first class.
   

Further information about the registration

To complete the registration, you must have created a user on the website http://pamelding.ntnuidans.no. It is important to remember your password and username, we do NOT save this information. Please note that the registration does NOT take place on NTNUI Dans’ ordinary website.
 

When you have received a mail regarding the finished class-lists, you can log on to your profile to check whether you have been offered a spot or if you are in a waiting list. If you are in a waiting list, it is important that you log on to your profile on the registration-website by 12:00 on the day of your class every week, until the registration ends (the end of week 5).
 

Further information about the payments

From this year, you can pay the instructor-fee and NTNUI-fee AFTER reciving a spot in the class(es). It is therefore important after reciving a spot, that you pay within 48 hous. When the payment has been completed, you should have received a receipt for the payment and a verification code of 8 digits (# xxxx-xxxx). You will then send this code to pamelding.sceniskurban@gmail.com.  The instructor-fee, the NTNUI-fee (or Sit-membership) and student cards will be checked in the classes after the registration.
 

Refund

If you don’t get a spot in any of the classes you sign up for, you can apply for a refund of the instructor fee. The application has to be sent to pamelding.sceniskurban@gmail.com before February 4rd. Your application will NOT be accepted if you choose to NOT attend the classes where you have been offered a spot. The applications will ONLY be approved if you don’t get a spot in ANY of the classes you register for by February 3rd, or if you are unable to participate this semester, due to injury or illness.
 

NB!

It is not possible to enroll in classes for the highly advanced level via this sign up as these classes have their own auditions.

It is not possible to participate in both hip hop beginner A and B or hip hop intermediate A and B. You can sign up for both classes, but will only be offered a spot in one of them.
 

Send all inquiries regarding the registration to pamelding.sceniskurban@gmail.com

 

 

Vi søker utdanningsansvarlig!

Vi søker utdanningsansvarlig!

NTNUI Dans har i lang tid sett viktigheten av å gi gruppens trenere et godt kurstilbud for at de skal kunne utføre sine trenerverv med best mulige forutsetninger. Vi er på jakt etter en engasjert person som kan videreføre vervet etter tidligere utdanningsansvarlig i gruppa.

Tidligere utdanningsansvarlig er tilgjengelig på dans-utdanning@ntnui.no dersom du har spørsmål.

Ansvar
Utdanningsansvarlig i NTNUI Dans har kort fortalt det overordnete ansvaret for å organisere NTNUI Dans sitt kurstilbud for sine egne trenere, inkludert:

 • Organisere trenerkurs for de spesifikke dansestilene i NTNUI Dans
 • Organisere årlig førstehjelpskurs
 • Videreføre samarbeidet med NTNU Dansevitenskap om emnet Dansepedagogikk og treningsledelse
 • Videreutvikle NTNUI Dans sitt kurstilbud for grupper som enda ikke har hatt et kurstilbud

Man vil i hovedsak ha en administrativ rolle, og skal ikke selv holde kurs. Dette innebærer å finne tak i kursholdere og sørge for at kursene de holder for oss følger rammeverket for trenerutdanningen vår, være i dialog med trenere/gruppeledere i klubben om hvilket behov gruppene har, e-post korrespondanse og møter med NTNU og andre kursholdere, sørge for påmelding til kursene, publisere relevant informasjon på trenersiden på ntnudans.no, mm.

Personlige kvalifikasjoner

Du må være genuint interessert i å gi våre trenere muligheten til å utvikle seg som trenere. Trenererfaring og kjennskap til hvordan norsk idrett er organisert er et pluss.

Oppfølging

Den som tar over vervet vil få god oppfølging av nåværende utdanningsansvarlig i en overgangsfase. Du vil altså ikke bli kastet ut i noe uten muligheten til å få veiledning.

Beskjed fra tidligere utdanningsansvarlig:

Dette er et fantastisk lærerikt verv! Man blir styremedlem i NTNUI Dans og blir gitt store muligheter til å påvirke kvaliteten på kurstilbudet for våre medlemmer. Du kommer til å lære mye om planlegging, organisering og trenerutvikling, og dette er det selvfølgelige vervet for den som liker ansvar og som kanskje ser for seg en administrativ rolle i senere arbeidsliv/idrett. Vervet vil gi deg et knallbra tilskudd på CVen!

Noe for deg?

Send e-post til dans-leder@ntnui.no og fortell litt om deg selv og hvorfor akkurat du passer best til dette vervet. Søknadsfristen er 31. januar.

Retningslinjer for påmelding til scenisk og urban seksjonen

Retningslinjer for påmelding til scenisk og urban seksjonen

For å gjennomføre påmeldingen er du nødt til å ha opprettet profil på nettsiden (ntnuidans.no) og betalt dansekort (400 kroner). Dersom betalingen er gjennomført har du mottatt en mail med kvittering for kjøp og en bekreftelseskode på 8 siffer (#xxxx-xxxx). Denne koden vil du få bruk for videre i påmeldingen. I tillegg til dansekort, vil vi etter påmeldingen sjekke at du har betalt NTNUI-kontingenten (evt. Sit-medlemskap).

 

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen ikke garanterer at du får tildelt plass. Du vil motta en mail som bekrefter hvilke klasser du har fått plass ved. Merk at vi sender ut en separat mail per klasse. Det betyr at dersom du har meldt deg på flere klasser, vil du motta flere mailer. Vi påpeker at dette arbeidet kan ta litt tid, men alle som har sendt inn påmelding innen 9. september, vil få svar innen mandag 10. september kl. 12.00. Alle som melder seg på etter dette vil få svar fortløpende.

 

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via dette systemet da disse klassene har egne opptaksprøver.

Det er ikke mulig å delta i både hip hop nybegynner A og B eller hip hop litt øvet A og B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass i en av klassene.

 

Du kan søke om refusjon av dansekortet dersom du ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Dette betyr at dersom du, to uker etter at påmeldingen åpnet (i slutten av uke 38), fortsatt ikke har fått plass på noen klasser, kan du få refundert beløpet. Søknad om refusjon sendes til pamelding.sceniskurban@gmail.com. Beløpet refunderes ikke dersom du selv velger å takke nei til, eller gi fra deg plassen på klassen. Frist for å søke om refusjon er søndag 30. september. Alle refusjoner vil bli utbetalt etter denne datoen.

 

//

 

To complete the registration, you must have created a user on the website (www. ntnuidans.no) and paid the instructor fee (400 NOK). If the payment has been completed, you should have received a receipt for the payment and a verification code of 8 digits (# xxxx-xxxx). This code is needed to complete the sign up. In addition to the instructor fee, you must buy the NTNUI fee (or a Sit membership). Dance card (instructor fee), NTNUI fee and student cards will be checked in the classes after the registration.

 

Please note that the registration does not guarantee you a spot in the class(es). You will receive an email confirming which classes you are enrolled in. We note that this work may take some time, but everyone who has signed up by Friday 7th of September will receive an answer by Monday 11th of September at 12.00. Everyone who signs up after this will get their response as soon as possible after we have received your registration.

 

It is not possible to enroll in classes for the highly advanced level via this sign up as these classes have their own auditions.

It is not possible to participate in both Hip Hop Beginner A and B or Hip Hop Intermediate A and B. You can sign up for both classes (both A and B), but will only get awarded a spot in one of them.

 

If you don’t get a spot in any of the classes you sign up for, you can apply for a refund of the instructor fee. The application has to be sent to pamelding.sceniskurban@gmail.com before September 30th. Your application will not be accepted if you choose to NOT attend the classes where you are offered a spot. The applications will ONLY be approved if you don’t get a spot in ANY of the classes you register for, or if you are unable to participate this semester, due to injury or illness. 

NTNUI Dans søker kreative danseentusiaster til PR- og Blæsteutvalg!

NTNUI Dans søker kreative danseentusiaster til PR- og Blæsteutvalg!

Har du lyst til å jobbe med å forbedre NTNUI Dans sin profil utad?

Vi har mange dansestiler og kurstilbud å profilere, samt et tilbud om kurs for eksterne som kan synliggjøres bedre. Styret søker hjelp til dette og vil opprette et eget utvalg som kan utvikle NTNUI Dans til neste nivå når det gjelder kommunikasjon. Vi trenger deg som vil bidra til å gjøre Dans bedre ved å kommunisere hva som gjør dans bra.

Eksempler på arbeidsoppgaver:
- Utvikle felles plakatprofiler for dansestilene
- Utvikle design for gensere/treningstøy for NTNUI Dans sine medlemmer / instruktører
- Utvikle strategi for sosiale medier (Facebook, Instagram og Snapchat)
- Utvikle mal for publiseringer av nyhetssaker
- Komme med forslag til andre måter NTNUI Dans kan forbedre seg kommunikasjonsmessig
- Bistå web-ansvarlige med innhold til og utforming av nettsiden ntnuidans.no

Du får:
- Instruktørkort som gir gratis tilgang til dansekursene våre
- Tilgang på relevante kurs for vervet
- Kunstnerisk frihet
- Et godt tillegg til CVen

Registrer din interesse her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMkrk0_sBroUIfnyo_WtHlL9ELF1Yn-7mWZjg9eySMKC4GCA/viewform

For ytterligere informasjon, send mail til dans-styret@ntnui.n

Diplomkonkurranse

Diplomkonkurranse

(English description in the document linked to below)

I 2016 reviderte vi vår trenerutdanning i dans. Mye av innholdet i utdanningen er det samme, men det har også tilkommet endringer som gjør at vi nå må få laget til et nytt diplom.

Konkurransen
Konkurransen går ut på å utforme beste bakgrunn, layout og tekstformat til diplomets fram- og bakside. Tekstinnhold er i stor grad bestemt, og ligger vedlagt. Vinneren av konkurransen premieres med ett stk. gavekort til en verdi av 1000,- kroner fra midtbykortet.

Frist for innsending: 10. mai 2018
Innsending av bidrag: Send inn bidraget/bidragene til dans-utdanning@ntnui.no
Format: Fil med lett redigerbart tekstinnhold, eksempelvis .doc, .docx, .pdf, .ai, og .psd. 

For utfyllende opplysninger om konkurransen, se filen her:
https://drive.google.com/open?id=17duHZdaQLBJnlO8eQRYAUjx02EvG8ZFT

 

Link for sign up and registration for Section for scenic and urban dance

Link for sign up and registration for Section for scenic and urban dance

Free trial weeks for Salsa!

Free trial weeks for Salsa!

For English, see below.

Vil du lære en av de største pardansene i verden? Er du blitt bitt av latinobasillen og vil utforske den latinamerikanske kulturen i Trondheim? Eller eier du ikke rytmesans og vil gjerne lære det?

Salsaseksjonen til NTNUI Dans inviterer til gratis prøvetimer torsdagene 25. januar og 1. februar!

Vårsemesteret er her, og som vanlig er de to første ukene gratis. Dette er en gyllen anledning til å teste salsa, enten om du er helt nybegynner, eller har danset før.

Timene er i Armfeldtsalen til SiT Idrett Gløshaugen, nevn for resepsjonisten at du skal på salsatimen slik at du kommer inn. Under timene roterer vi partnere, slik at alle får danset.

Vi ser frem til å se dere der!
-----------------------------------------------------------------

Do you want to learn one of the world’s most popular social dances? Are you intrigued by the latino culture, and want to be a part of Trondheim's? Or perhaps you just want to improve your musicality, rhythm and timing?

The salsa section of NTNUI Dans would like to invite you to two free trial weeks Thursdays 25th of January and February 1st!

This is a golden opportunity to check out salsa for beginners, or improve your skills at an intermediate level.

The classes are held at SiT Idrett Gløshaugen, Armfeldtsalen. Please inform the receptionist that you're there to attend the salsa classes, so you get in without problems. We will rotate partners, so everyone gets to dance.

Looking forward to seeing you there!

More information:
- Registering for SIT membership: https://www.sit.no/en/sports/become-member
- FB page: https://www.facebook.com/groups/ntnuidanssalsa/
- Web page: http://ntnuidans.no/dans/salsa/

Bli med i informasjonskomiteen!

Bli med i informasjonskomiteen!

NTNUI Dans søker en eller to personer som har lyst til å engasjere seg i vår informasjonskomité! Dette innebærer blant annet å besvare/videreformidle henvendelser til gruppen, drifte nettsiden og ha ansvar for sosiale medier.

Beskrivelse av arbeidsoppgaver
Ettersom informasjonskomiteen er under opprettelse og utvikling kan disse endre seg noe, men hovedoppgavene vil være følgende:

 • Ansvar for vår epostkonto dans-kontakt@ntnui.no
  I dag besvarer styret i NTNUI Dans alle innkommene henvendelser, og mange av disse gjelder forklaring av informasjon på vår nettside inkludert spørsmål omkring kursoppstart og påmelding. Informasjonskomiteen vil ha i oppgave å besvare generelle spørsmål og videresende andre henvendelser til relevante styremedlemmer. Informasjonsansvarlige bør derfor være noen som gjerne flere ganger daglig kan sjekke e-post og kan være NTNUI Dans sitt ansikt utad.
   
 • Administrere nettsiden vår
  Nettsiden er vår viktigste informasjonskanal. Her skal man finne alt av info: treningstider, medlemsregler, arrangementer, informasjon om de ulike dansestiler osv. Informasjonskomieteen vil blant annet få ansvaret med å oppdatere informasjon og legge til nye funksjoner på nettsiden. Vi trenger personer som ønsker å gjøre informasjon lett tilgjengelig og lett og forstå.
   
 • Drift av sosiale medier
  Vi har både facebookside, instagram og snapchat. Ikke alle seksjoner har like god tid til å benytte alle kanaler, så oppgavene vil være å sørge for at alle dansestiler synes godt og sørge for at våre medlemmer ser og forstår hvor stort og flott tilbud som er tilgjengelig. I tillegg til å få vist hvor mye gøy vi gjør ønsker vi å spre dette til så mange som mulig, og den som har litt teft for markedsføring via sosiale medier vil altså nå få mulighetenen til å kunne kunne prøve seg på NTNUIs største undergruppe!

Interessenter bør være personer som er interessert i markedsføring og som kan tenke seg en aktiv rolle i gruppen. Informasjonsansvarlige vil ha et nært samarbeid med gruppens styre. Bli med i vårt forsøk på å gjøre NTNUI Dans sitt tilbud enda bedre!

Interesse meldes via dette skjemaet: Infokom 2017.