Retningslinjer for påmelding til scenisk og urban seksjon vår 2019

Retningslinjer for påmelding til scenisk og urban seksjon vår 2019

 

Påmeldingen åpner fredag 18. januar kl. 17:00

Hvordan melde seg på

 1. Opprett profil på http://pamelding.ntnuidans.no i god tid før påmeldingen åpner (viktig å huske brukernavn og passord – skriv det ned).
 2. Meld deg på de klassene du ønsker fredag 18. januar, kl. 17:00. Dersom du ikke har betalt dansekontingent for hele skoleåret 18/19 allerede, kan du hoppe over feltet for kvitteringskode.
 3. Du vil i løpet av helgen motta en epost når klasselistene er klare. Du kan da logge inn på påmeldingssiden og sjekke om du har fått plass eller står på venteliste.
   

Betaling (etter bekreftet plass på klasse)

 1. Det må betales to kontingenter for å delta i NTNUI Dans: NTNUI-kontingent (550 kr., gyldig tom. 10. august 2019) og dansekontingent (300 kr. for vårsemesteret). Dersom du allerede har betalt danse- og NTNUI-kontingent for hele skoleåret 18/19, kan du se bort fra punktene nedenfor.
 2. Betal dansekontingent (du får betalingsinfo på epost) og NTNUI-kontingent så snart du har fått plass på klasse(r). NTNUI-kontingent kjøpes på SiT treningssenter og er inkludert i SiT-medlemskap.
 3. Send inn kvitteringskode fra bekreftelsesmail for dansekontingent til pamelding.sceniskurban@gmail.com.
 4. Vis frem studentbevis og NTNUI-kontingent/SiT-medlemskap på første danseklasse.
   

Utfyllende info om påmelding

For å gjennomføre påmeldingen må du ha opprettet en profil på påmeldingsnettsiden http://pamelding.ntnuidans.no. Det er viktig å huske brukernavnet og passordet du velger, da dette ikke lagres eller bekreftes av oss. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen IKKE gjennomføres via NTNUI Dans’ ordinære hjemmeside.

Når du har mottatt en epost om at klasselistene er klare, kan du se på profilen din om du har fått plass eller står på venteliste. Dersom du står på venteliste, må du sjekke profilen din på påmeldingssiden senest kl. 12:00 samme dag som den aktuelle klassen holdes, til og med uke 5.
 

Utfyllende om betaling

Nytt av året er at dansekort og NTNUI-kontingent kan betales ETTER bekreftet plass på klasse(r). Det er dermed viktig at dansekontingent betales SNAREST når en har fått tildelt plass, og senest innen 48 timer. Når betalingen er gjennomført, vil du motta en epost med kvittering for kjøp og en bekreftelseskode på 8 siffer (#xxxx-xxxx). Denne koden skal sendes inn til pamelding.sceniskurban@gmail.com. I tillegg til dansekontingent og studentbevis, vil vi etter påmeldingen sjekke at du har betalt NTNUI-kontingenten (ev. SiT-medlemskap).
 

Refusjon

Du kan søke om refusjon av dansekontingenten dersom du allerede har betalt og ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Søknad om refusjon sendes til pamelding.sceniskurban@gmail.com før mandag 4. februar. Dette betyr at dersom du søndag 3. februar fortsatt ikke har fått plass på NOEN av klassene du meldte deg på, kan du få refundert dansekontingenten. Du kan også få refundert beløpet om du ikke har mulighet til å være med pga. sykdom eller skade. Beløpet refunderes IKKE dersom du selv velger å takke nei til plassen på klassen.
 

Obs!

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via dette systemet da disse klassene har egne opptaksprøver.

Det er ikke mulig å delta på både hip hop nybegynner A og B eller hip hop litt øvet A og B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass i en av klassene.
 

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til pamelding.sceniskurban@gmail.com

 

ENGLISH VERSION

The registration starts Friday January 18th,at 17:00.

How to sign up

 1. Create a profile at http://pamelding.ntnuidans.no well before the registration starts (it is important to remember your username and password – write this down!)
 2. Sign up for the dance-classes you wish to attend on January 18th, 17:00. If you haven’t paid the instructor fee for the schoolyear of 18/19, you don’t need to fill in the verification code.
 3. You will receive a mail within the weekend, when the class-lists are updated. When you receive this e-mail, you can log in to the website to see if you are offered a spot, or if you are in a waiting-list.
   

Payment (after verified spot in class)

 1. Two fees needs to be paid to be able to attend classes at NTNUI Dans: the NTNUI fee (550 kr, valid until August 10th, 2019) and the instructor fee (300 kr for the spring-semester). If you already have paid these two fees, you can skip the next three steps.
 2. Pay the instructor fee (further information about this payment will be sent by e-mail) and the NTNUI fee as soon as you have received a spot in a class. The NTNUI fee can be bought at a SiT training-center, and is included in the SiT-membership.
 3. Send your verification-code for the instructor fee to pamelding.sceniskurban@gmail.com.
 4. Bring your student card and your NTNUI fee/ SiT-membership to your first class.
   

Further information about the registration

To complete the registration, you must have created a user on the website http://pamelding.ntnuidans.no. It is important to remember your password and username, we do NOT save this information. Please note that the registration does NOT take place on NTNUI Dans’ ordinary website.
 

When you have received a mail regarding the finished class-lists, you can log on to your profile to check whether you have been offered a spot or if you are in a waiting list. If you are in a waiting list, it is important that you log on to your profile on the registration-website by 12:00 on the day of your class every week, until the registration ends (the end of week 5).
 

Further information about the payments

From this year, you can pay the instructor-fee and NTNUI-fee AFTER reciving a spot in the class(es). It is therefore important after reciving a spot, that you pay within 48 hous. When the payment has been completed, you should have received a receipt for the payment and a verification code of 8 digits (# xxxx-xxxx). You will then send this code to pamelding.sceniskurban@gmail.com.  The instructor-fee, the NTNUI-fee (or Sit-membership) and student cards will be checked in the classes after the registration.
 

Refund

If you don’t get a spot in any of the classes you sign up for, you can apply for a refund of the instructor fee. The application has to be sent to pamelding.sceniskurban@gmail.com before February 4rd. Your application will NOT be accepted if you choose to NOT attend the classes where you have been offered a spot. The applications will ONLY be approved if you don’t get a spot in ANY of the classes you register for by February 3rd, or if you are unable to participate this semester, due to injury or illness.
 

NB!

It is not possible to enroll in classes for the highly advanced level via this sign up as these classes have their own auditions.

It is not possible to participate in both hip hop beginner A and B or hip hop intermediate A and B. You can sign up for both classes, but will only be offered a spot in one of them.
 

Send all inquiries regarding the registration to pamelding.sceniskurban@gmail.com