Retningslinjer for påmelding scenisk og urban seksjon høst 2019

Retningslinjer for påmelding scenisk og urban seksjon høst 2019


Påmeldingen åpner fredag 6. september kl. 17:00

Hvordan melde seg på

1. Opprett profil på http://pamelding.ntnuidans.no i god tid før påmeldingen åpner
(viktig å huske brukernavn og passord – skriv det ned).
2. Meld deg på de klassene du ønsker fredag 6. september, kl. 17:00. Dersom du
ikke har betalt dansekontingent for hele skoleåret 19/20 allerede, kan du skrive
“0” i feltet for kvitteringskode.
3. Du vil i løpet av helgen motta en epost når klasselistene er klare. Du kan da
logge inn på påmeldingssiden og sjekke om du har fått plass eller står på
venteliste.

Betaling (etter bekreftet plass på klasse)
1. Det må betales to kontingenter for å delta i NTNUI Dans: NTNUI-kontingent (550
kr., gyldig tom. 10. august 2020) og dansekontingent (600 kr. for hele skoleåret
19/10).
2. Betal dansekontingent (du får betalingsinfo på epost) og NTNUI-kontingent så
snart du har fått plass på klasse(r). NTNUI-kontingent kjøpes på SiT
treningssenter og er inkludert i SiT-medlemskap.
3. Send inn kvitteringskode fra bekreftelsesmail for dansekontingent til
pamelding.sceniskurban@gmail.com, så fort du har fått bekreftet plass.
4. Vis frem NTNUI-kontingent/SiT-medlemskap på første danseklasse.

Utfyllende info om påmelding
For å gjennomføre påmeldingen må du ha opprettet en profil på påmeldingsnettsiden
http://pamelding.ntnuidans.no. Det er viktig å huske brukernavnet og passordet du
velger, da dette ikke lagres eller bekreftes av oss. Du kan bruke samme brukernavn og
passord som ved tidligere påmeldinger. Dersom du ikke husker brukernavn og passord,
kan du sende en mail til pamelding.sceniskurban@gmail.com for å få slettet den gamle
brukeren. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen IKKE gjennomføres via NTNUI Dans’
ordinære hjemmeside.
Når du har mottatt en epost om at klasselistene er klare, kan du se på profilen din om du
har fått plass eller står på venteliste. Dersom du står på venteliste, må du sjekke profilen
din på påmeldingssiden senest kl. 12:00 samme dag som den aktuelle klassen holdes,
til og med uke 38.

Utfyllende om betaling

Dansekort og NTNUI-kontingent kan betales ETTER bekreftet plass på klasse(r). Det er
dermed viktig at dansekontingent betales SNAREST når en har fått tildelt plass, og
senest innen 48 timer. Når betalingen er gjennomført, vil du motta en epost med
kvittering for kjøp og en bekreftelseskode på 8 siffer (#xxxx-xxxx). Denne koden skal
sendes inn til pamelding.sceniskurban@gmail.com. I tillegg til dansekontingent og
studentbevis, vil vi etter påmeldingen sjekke at du har betalt NTNUI-kontingenten (ev.
SiT-medlemskap).

Refusjon
Du kan søke om refusjon av dansekontingenten dersom du allerede har betalt og ikke
blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Søknad om refusjon sendes til
pamelding.sceniskurban@gmail.com før mandag 30. september.
Dette betyr at
dersom du søndag 29. september fortsatt ikke har fått plass på NOEN av klassene du
meldte deg på, kan du få refundert dansekontingenten. Du kan også få refundert beløpet
om du ikke har mulighet til å være med pga. sykdom eller skade. Beløpet refunderes
IKKE dersom du selv velger å takke nei til plassen på klassen.

Obs!
Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via dette systemet da disse
klassene har egne opptaksprøver.
Det er ikke mulig å delta på flere nivåer innen samme stil. Du kan melde deg på flere
nivåer, men da vil du kun bli tildelt plass på det laveste nivået det er ledig plass på.
Det er ikke mulig å delta på både hip hop nybegynner A og B eller hip hop litt øvet A og
B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass på én av
klassene.

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til
pamelding.sceniskurban@gmail.com

 

ENGLISH VERSION

The registration opens on Friday September 6th, at 17:00.

How to sign up

1. Create a profile at http://pamelding.ntnuidans.no well before the registration starts
(it is important to remember your username and password – write this down!)
2. Sign up for the dance classes you wish to attend on September 6th, at 17:00. If
you haven’t paid the dance fee for the school year of 19/20 yet, you can fill in “0”
as the verification code.
3. You will receive an email within the weekend, when the class lists are updated.
When you receive this email, you can log in to the website to see if you are
offered a spot, or if you are on the waiting list.

Payment (after verified spot in class)
1. Two fees needs to be paid to be able to attend classes at NTNUI Dans: the
NTNUI fee (550 kr, valid until August 10th, 2020) and the dance fee (600 kr. for
the whole school year of 19/20).
2. Pay the dance fee (you will receive further information about this payment by
email) and the NTNUI fee as soon as you have received a spot in a class. The
NTNUI fee can be bought at a SiT training-center, and is included in the
SiT-membership.
3. Send your verification code for the dance fee to
pamelding.sceniskurban@gmail.com.
4. Bring your student card and your NTNUI fee/SiT membership to your first class.

Further information about the registration
To complete the registration, you must have created a user on the website
http://pamelding.ntnuidans.no. It is important to remember your password and
username, as we do NOT save this information. You can use the same username and
password as in former semesters’ registrations. If you do not remember your username
and password, send an email to pamelding.sceniskurban@gmail.com to get your profile
deleted. Please note that the registration does NOT take place on NTNUI Dans’ ordinary
website.
When you have received an email regarding the finished class lists, you can log on to
your profile to check whether you have been offered a spot or if you are on a waiting list.
If you are on a waiting list, it is important that you log on to your profile on the registration
website by 12:00 on the day of your class every week, until the registration ends (the
end of week 38).

Further information about the payments
You can pay the dance fee and NTNUI fee AFTER receiving a spot in the class(es). It is
therefore important after receiving a spot, that you pay the fees within 48 hous. When
the payment has been completed, you should receive a receipt for the payment and a
verification code of 8 digits (# xxxx-xxxx). You must then send this code to

pamelding.sceniskurban@gmail.com. The dance fee and the NTNUI-fee (or
Sit-membership) will be checked in the classes after the registration.

Refund
If you don’t get a spot in any of the classes you sign up for, you can apply for a refund of
the dance fee. The application has to be sent to
pamelding.sceniskurban@gmail.com before September 30th.
Your application will
NOT be accepted if you choose to not attend the classes where you have been offered a
spot. The applications will ONLY be approved if you don’t get a spot in ANY of the
classes you register for by September 29th, or if you are unable to participate this
semester, due to injury or illness.

NB!
It is not possible to enroll in classes for the highly advanced level (hip hop avansert, jazz
avansert and moderne avansert) via this registration as these classes have their own
auditions.
It is not possible to participate in more than one level for each dance style. You can sign
up for more levels, but will only be offered a spot in the lowest level that is not full.
It is not possible to participate in both hip hop beginner A and B or hip hop intermediate
A and B. You can sign up for both classes, but will only be offered a spot in one of them.

Send all inquiries regarding the registration to pamelding.sceniskurban@gmail.com