Retningslinjer for påmelding scenisk og urban seksjon vår 2020

Retningslinjer for påmelding scenisk og urban seksjon vår 2020

Påmeldingen åpner søndag 19. januar kl. 12:00 

Hvordan melde seg på 

1. Opprett profil på http://pamelding.ntnuidans.no senest dagen før påmeldingen åpner (viktig å huske brukernavn og passord – skriv det ned). 

2. Meld deg på de klassene du ønsker søndag 19. januar, kl. 12:00. Dersom du ikke har betalt dansekontingent for hele skoleåret 19/20 allerede, kan du skrive “#0” eller «IKKE DANSEKORT» i feltet for kvitteringskode. 

3. Du vil i løpet av søndagen motta en epost når klasselistene er klare. Du kan da logge inn på påmeldingssiden og sjekke om du har fått plass eller står på venteliste. 

Betaling (etter bekreftet plass på klasse) 

Betalte du for høsten 2019, trenger du ikke å betale for dette semesteret! 

1. Det må betales to kontingenter for å delta i NTNUI Dans: NTNUI-kontingent (550 kr., gyldig tom. 10. januar 2021) og dansekontingent (300 kr. for halve skoleåret våren 2020). 

2. Betal dansekontingent (du får betalingsinfo på epost) og NTNUI-kontingent så snart du har fått plass på klasse(r). NTNUI-kontingent kjøpes på SiT treningssenter og er inkludert i SiT-medlemskap. 

3. Send inn kvitteringskode fra bekreftelsesmail for dansekontingent til pamelding.sceniskurban@gmail.com, så fort du har fått bekreftet plass. 

4. Vis frem NTNUI-kontingent/SiT-medlemskap på første danseklasse. 

Utfyllende info om påmelding 

For å gjennomføre påmeldingen må du ha opprettet en profil på påmeldingsnettsiden http://pamelding.ntnuidans.no. Det er viktig å huske brukernavnet og passordet du velger, da dette ikke lagres eller bekreftes av oss. Du kan bruke samme brukernavn og passord som ved tidligere påmeldinger. Dersom du ikke husker brukernavn og passord, kan du sende en mail til pamelding.sceniskurban@gmail.com for å få slettet den gamle brukeren. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen IKKE gjennomføres via NTNUI Dans’ ordinære hjemmeside. 

Når du har mottatt en epost om at klasselistene er klare, kan du se på profilen din om du har fått plass eller står på venteliste. Dersom du står på venteliste, må du sjekke profilen din på påmeldingssiden senest kl. 12:00 samme dag som den aktuelle klassen holdes, til og med uke 6. 

Utfyllende om betaling Dansekort og NTNUI-kontingent kan betales ETTER bekreftet plass på klasse(r). Det er dermed viktig at dansekontingent betales SNAREST når en har fått tildelt plass, og senest innen 48 timer. Når betalingen er gjennomført, vil du motta en epost med kvittering for kjøp og en bekreftelseskode på 8 siffer (#xxxx-xxxx). Denne koden skal sendes inn til pamelding.sceniskurban@gmail.com. I tillegg til dansekontingent og studentbevis, vil vi etter påmeldingen sjekke at du har betalt NTNUI-kontingenten (ev. SiT-medlemskap). 

Refusjon 

Link til refusjon; https://forms.gle/jhaabZDnuvRvu9MYA 

Du kan søke om refusjon av dansekontingenten dersom du allerede har betalt og ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Søknad om refusjon fylles ut gjennom skjemaet før mandag 10. Februar. Dette betyr at dersom du søndag 9. februar fortsatt ikke har fått plass på NOEN av klassene du meldte deg på, kan du få refundert dansekontingenten. Du kan også få refundert beløpet om du ikke har mulighet til å være med pga. sykdom eller skade. Beløpet refunderes IKKE dersom du selv velger å takke nei til plassen på klassen. 

Obs! 

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via dette systemet da disse klassene har egne opptaksprøver. 

Det er ikke mulig å delta på flere nivåer innen samme stil. Du kan melde deg på flere nivåer, men da vil du kun bli tildelt plass på det laveste nivået det er ledig plass på. 

Det er ikke mulig å delta på både hip hop nybegynner A og B eller hip hop litt øvet A og B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass på én av klassene. 

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til pamelding.sceniskurban@gmail.com 

 

ENGLISH VERSION 

The registration opens on Sunday January 19th, at 12:00. 

How to sign up 

1. Create a profile at http://pamelding.ntnuidans.no latest the day before the registration starts (it is important to remember your username and password – write this down!) 

2. Sign up for the dance classes you wish to attend on January 19th, at 12:00. If you haven’t paid the dance fee for the school year of 19/20 yet, you can fill in “#0” or «NO DANCECARD» as the verification code. 

3. You will receive an email within the weekend, when the class lists are updated. When you receive this email, you can log in to the website to see if you are offered a spot, or if you are on the waiting list. 

Payment (after verified spot in class) 

If you paid in august 2019, you don’t have to pay! 

1. Two fees needs to be paid to be able to attend classes at NTNUI Dans: the NTNUI fee (550 kr, valid until August 10th, 2020) and the dance fee (300 kr. for the spring semester). 

2. Pay the dance fee (you will receive further information about this payment by email) and the NTNUI fee as soon as you have received a spot in a class. The NTNUI fee can be bought at a SiT training-center, and is included in the SiT- membership. 

3. Send your verification code for the dance fee to pamelding.sceniskurban@gmail.com. 

4. Bring your student card and your NTNUI fee/SiT membership to your first class. 

Further information about the registration 

To complete the registration, you must have created a user on the website http://pamelding.ntnuidans.no. It is important to remember your password and username, as we do NOT save this information. You can use the same username and password as in former semesters’ registrations. If you do not remember your username and password, send an email to pamelding.sceniskurban@gmail.com to get your profile deleted. Please note that the registration does NOT take place on NTNUI Dans’ ordinary website. 

When you have received an email regarding the finished class lists, you can log on to your profile to check whether you have been offered a spot or if you are on a waiting list. If you are on a waiting list, it is important that you log on to your profile on the registration website by 12:00 on the day of your class every week, until the registration ends (the end of week 6). 

Further information about the payments 

You can pay the dance fee and NTNUI fee AFTER receiving a spot in the class(es). It is therefore important after receiving a spot, that you pay the fees within 48 hous. When the payment has been completed, you should receive a receipt for the payment and a verification code of 8 digits (# xxxx-xxxx). You must then send this code to pamelding.sceniskurban@gmail.com. The dance fee and the NTNUI-fee (or Sit-membership) will be checked in the classes after the registration. 

Refund 

Link to the refund scheme; https://forms.gle/jhaabZDnuvRvu9MYA 

If you don’t get a spot in any of the classes you sign up for, you can apply for a refund of the dance fee. The application has to be filled in before February 10th. Your application will NOT be accepted if you choose to not attend the classes where you have been offered a spot. The applications will ONLY be approved if you don’t get a spot in ANY of the classes you register for by February 9th, or if you are unable to participate this semester, due to injury or illness. 

NB! 

It is not possible to enroll in classes for the highly advanced level (hip hop avansert, jazz avansert and moderne avansert) via this registration as these classes have their own auditions. 

It is not possible to participate in more than one level for each dance style. You can sign up for more levels, but will only be offered a spot in the lowest level that is not full. 

It is not possible to participate in both hip hop beginner A and B or hip hop intermediate A and B. You can sign up for both classes, but will only be offered a spot in one of them. 

Send all inquiries regarding the registration to pamelding.sceniskurban@gmail.com