Retningslinjer for påmelding scenisk, street og kommersiell høst 2020

Retningslinjer for påmelding scenisk, street og kommersiell høst 2020

Påmeldingen åpner fredag 4.september kl. 17:00 

Hvordan melde seg på 

1. Opprett profil på http://pamelding.ntnuidans.no senest dagen før påmeldingen åpner (viktig å huske brukernavn og passord – skriv det ned). 

2. Meld deg på de klassene du ønsker fredag 4. september, kl. 17:00. Dersom du ikke har betalt dansekontingent for hele skoleåret 20/21 allerede, kan du skrive “#0” eller “IKKE DANSEKORT” i feltet for kvitteringskode. 

3. Listene blir oppdatert jevnlig. Du må logge inn på påmeldingssiden og sjekke om du har fått plass eller står på venteliste. Det blir annonsert på nettside og facebookside når listene er oppdatert fredag. Dersom du står på venteliste, må du sjekke profilen din på påmeldingssiden senest kl. 12:00 samme dag som den aktuelle klassen holdes, til og med uke 39. 

4. Har du fått plass, så vil det stå: You have been admitted to the following class(es).
Står du på venteliste vil det stå: You are awaiting confirmation on the following class(es):

 

Betaling (etter bekreftet plass på klasse) 

1. Det må betales to kontingenter for å delta i NTNUI Dans: NTNUI-kontingent (550 kr., gyldig tom. 31.07.2021 og dansekontingent (600 kr. for hele skoleåret 2020/2021). 

2. Betal dansekontingent og NTNUI-kontingent så snart du har fått plass på klasse(r). NTNUI-kontingent kjøpes på Sit treningssenter og er inkludert i Sit-medlemskap. 

3. Medlemsregister deg gjennom denne linken: https://forms.gle/2rVaC1sjqcHYZRFt7, hvor du også inkluderer kvitteringskoden for dansekontigent som er mottatt ved betaling. 

4. Vis frem NTNUI-kontingent på første danseklasse. 

 

Utfyllende info om påmelding 

For å gjennomføre påmeldingen må du ha opprettet en profil på påmeldingnettsiden http://pamelding.ntnuidans.no. Det er viktig å huske brukernavnet og passordet du velger, da dette ikke lagres eller bekreftes av oss. Du kan bruke samme brukernavn og passord som ved tidligere påmeldinger. Dersom du ikke husker brukernavn og passord, kan du sende en mail til pamelding.sceniskurban@gmail.com for å få slettet den gamle brukeren. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen IKKE gjennomføres via NTNUI Dans’ ordinære hjemmeside. 

En må selv inn på sin profilen å sjekke om en har fått plass eller står på venteliste. Dersom du står på venteliste, må du sjekke profilen din på påmeldingssiden senest kl. 12:00 samme dag som den aktuelle klassen holdes, til og med uke 39. 

 

Utfyllende om betaling 

Dansekort og NTNUI-kontingent kan betales ETTER bekreftet plass på klasse(r). Det er dermed viktig at dansekontingent betales SNAREST når en har fått tildelt plass, og senest innen 48 timer. Når betalingen er gjennomført, vil du motta en epost med kvittering for kjøp og en bekreftelseskode på 8 siffer (#xxxx-xxxx). Denne koden skal registreres ved medlemsregistrering. Sjekk av betaling av dansekontingent og NTNUI-kontingent, samt studentbevis gjennomføres ved oppmøte på klasse. 

Refusjon 

Link til refusjon; https://forms.gle/cEaQxHBWWyLqrJzGA

Du kan søke om refusjon av dansekontingenten dersom du allerede har betalt og ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Søknad om refusjon fylles ut gjennom skjemaet før mandag 28. september. Dette betyr at dersom du søndag 27. september fortsatt ikke har fått plass på NOEN av klassene du meldte deg på, kan du få refundert dansekontingenten. Du kan også få refundert beløpet om du ikke har mulighet til å være med pga. sykdom (Covid-19 er ikke godkjent som sykdom, med mindre du har dokumentasjon på langvarig sykdomsløp) eller skade. Beløpet refunderes IKKE dersom du selv velger å takke nei til plassen på klassen. 

Obs! 

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via dette systemet da disse klassene har egne opptaksprøver. 

Det er ikke mulig å delta på flere nivåer innen samme stil. Du kan melde deg på flere nivåer, men da vil du kun bli tildelt plass på det laveste nivået det er ledig plass på. 

Det er ikke mulig å delta på både hip hop nybegynner A og B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass på én av klassene. 

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til pamelding.sceniskurban@gmail.com 

 


 

ENGLISH VERSION 

The registration opens on Friday September 4th, at 17:00. 

How to sign up 

1. Create a profile at http://pamelding.ntnuidans.no latest the day before the registration starts (it is important to remember your username and password – write this down!) 

2. Sign up for the dance classes you wish to attend on September 4th, at 17:00. If you haven’t paid the dance fee for the school year of 20/21 yet, you can fill in “#0” or “NO DANCECARD” as the verification code field. 

3. To see if you have received a spot, you have to log in to the website to see if you are offered a spot, or if you are on the waiting list. It will be announced on our social media when the class lists are completely updated on friday. If you are on a waiting list, it is important that you log on to your profile on the registration website by 12:00 on the day of your class every week, until the registration ends (the end of week 39). 

 

Payment (after verified spot in class) 

1. Two fees needs to be paid to be able to attend classes at NTNUI Dans: the NTNUI fee (550 kr, valid until July 31th, 2021) and the dance fee (600 kr. for the whole semester). 

2. Pay the dance fee and the NTNUI fee as soon as you have received a spot in a class. The NTNUI fee can be bought at a Sit training-center, and is included in the Sit- membership. 

3. Register your membership through this link: https://forms.gle/2rVaC1sjqcHYZRFt7 where you also include your verification code for the dance fee (which you receive after approved payment). 

4. Bring your student card and your NTNUI fee to your first class. 

Further information about the registration 

To complete the registration, you must have created a user on the website http://pamelding.ntnuidans.no. It is important to remember your password and username, as we do NOT save this information. You can use the same username and password as in former semesters’ registrations. If you do not remember your username and password, send an email to pamelding.sceniskurban@gmail.com to get your profile deleted. Please note that the registration does NOT take place on NTNUI Dans’ ordinary website. 

It will be published on our website and Facebook page when the class lists are updated Friday, then you can log on to your profile to check whether you have been offered a spot or if you are on a waiting list. If you are on a waiting list, it is important that you log on to your profile on the registration website by 12:00 on the day of your class every week, until the registration ends (the end of week 39). 

Further information about the payments 

You can pay the dance fee and NTNUI fee AFTER receiving a spot in the class(es). It is therefore important after receiving a spot, that you pay the fees within 48 hours. When the payment has been completed, you should receive a receipt for the payment and a verification code of 8 digits (# xxxx-xxxx). You must then register this code to the membership register. Payment for the dance fee and the NTNUI-fee, as well as student ID will be checked in the classes. 

 

Refund 

Link to the refund scheme; https://forms.gle/cEaQxHBWWyLqrJzGA

If you don’t get a spot in any of the classes you sign up for, you can apply for a refund of the dance fee. The application has to be filled in before September 28th. Your application will NOT be accepted if you choose to not attend the classes where you have been offered a spot. The applications will ONLY be approved if you don’t get a spot in ANY of the classes you register for by September 27th, or if you are unable to participate this semester, due to injury or illness (Covid-19 is not an approved disease, unless you have documentation for long-term course of the disease). 

NB! 

It is not possible to enroll in classes for the highly advanced level (hip hop avansert, jazz avansert and moderne avansert) via this registration as these classes have their own auditions. 

It is not possible to participate in more than one level for each dance style. You can sign up for more levels, but will only be offered a spot in the lowest level that is not full. 

It is not possible to participate in both hip hop beginner A and B.
You can sign up for both classes, but will only be offered a spot in one of them. 

Send all inquiries regarding the registration to pamelding.sceniskurban@gmail.com