Retningslinjer for NTNUI Dans høsten 2021

Retningslinjer for NTNUI Dans høsten 2021

Rask oversikt over påmelding/Quick overview of registration


Generelle retningslinjer for NTNUI Dans
NTNUI Dans består av tre seksjoner: Pardans, Pole & Aerials og Scenisk, street og kommersiell. Alle seksjonene har separate påmeldinger. Mer informasjon om hver påmelding er lengre nede i skrivet. 

Kriterier for å bli medlem
Alle som er medlem i NTNUI kan bli med i Dans. For å bli med i NTNUI må man enten være student ved NTNU eller ha et uavbrutt medlemskap ved NTNUI. Det vil si at dersom man hvert år har fornyet medlemskapet i NTNUI, så kan man fortsatt være medlem etter endt studie.

Betaling
Ved mottakelse av plass på klasse må betaling av medlemskap være gjennomført innen 48 timer. Prisen for Dans-medlemskap for skoleåret 21/22 er 600 kr, og gjennomføres på ntnuidans.no/profil/betaling. NTNUI-kontigent må også kjøpes og koster 550 kr for et helt år. Dette kjøpes gjennom Sit (se https://ntnui.no/blimedlem/). For seksjonen Pardans, må man også ha Sit-medlemskap, fordi klassene blir gjennomført på Gløshaugen Idrettsbygg. Sjekk timeplanen for de ulike stilene, for å sjekke hvor klassen holdes. 

Medlemskap 
Medlemskap må registreres. Dette gjøres gjennom denne linken: https://forms.gle/xz7Vr56sm4smX45p9

Dette må gjennomføres for å være fullverdige medlemmer. Etter gjennomført registrering og betaling vil en motta et danseoblat fra sin instruktør. Danseoblatet gir adgang til alle NTNUI Dans sine aktiviteter på tvers av seksjoner og dansestilene, med forbehold om plass- og nivåbegrensninger.

Refusjon
Vi refunderer kun betaling som er gjort via våre nettsider, og dermed ikke ved kontant betaling. Søknad om refusjon sendes inn her: https://forms.gle/MpzPWu9QurRywUPA7

Vi kan refundere medlemsavgiften ved tre tilfeller:

1. Du har ikke fått plass på adgangsbetinget klasse
Refusjon av medlemskap blir innvilget hvis du ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Dette betyr at du kan du få refundert beløpet, hvis du to uker etter påmeldingen fortsatt ikke har fått plass på noen klasser. Beløpet refunderes IKKE dersom du selv velger å gi fra deg plassen på klassen. På høsten kan du få refundert hele årskontigenten, mens du på våren bare kan få refundert beløp tilsvarende et halvt års medlemskap.

2. Du er fysisk ‘hindret’ fra å kunne delta
Sykdom og skader som er til hinder for deltagelse på kurs, vil godkjennes som refusjonsgrunnlag, men bare ved dokumentasjon. 

3. Utvekslingstudenter
Utvekslingsstudenter kan søke om refusjon for halve medlemsavgiften før 1. februar. De må da fremvise dokumentasjon for at de bare skal studere ved NTNU på høstsemesteret. 

På grunn av usikkerhet rundt Covid-19, ber vi våre elever om å ha forståelse dersom deler av semesteret ikke skulle bli gjennomført. Vi ønsker å tilrettelegge for aktivitet på best mulig måte i henhold til nasjonale og lokale smitteverntiltak. Dermed setter vi pris på om refusjoner vurderes i hensyn til situasjonen.

Bilder og publisering
Gjennom semesteret publiserer vi bilder og videoer ut på våre sosiale medier. Under påmeldingsprosessen og medlemsregistrering blir det spurt om du aksepterer at vi tar bilder og publiserer de. Dersom du samtykker til dette vil det gjelde følgende punkter:

 • Godkjenner at bilder blir publisert på vår nettside, sosiale medier og annen publikasjon. 
 • Lagring av bilder og videoer på våre servere. 

Selv om man samtykker, vil det være mulighet å kontakte oss dersom du ønsker at bilde/video skal fjernes fra våre kanaler. Bilder og videoer vil forøvrig bare bli brukt til promotering og rekrutteringsformål.

Covid-19
Det er antibac tilgjengelig ved alle saler, som vi krever at alle tar i bruk ved ankomst til studioet. Ved potensiell smitte vil vi informere klassen om dette. Dersom du er smittet eller tror det er mulighet for at du er smittet, vennligst ta kontakt fortest mulig på dans-medlem@ntnui.no. Alle medlemmer blir registrert på timen, så vi vil alltid ha kontroll over hvem som har vært på klassen eller ikke. 

Som resten av samfunnet må vi følge retningslinjene som kommunen og myndighetene kommer med. På bakgrunn av dette kan det forekomme endringer gjennom semesteret, som er utenfor vår kontroll. 

Påmelding til prøveuker
Hver seksjon har sin egen påmelding til prøveukene, se informasjonen som gjelder deg under riktig seksjon. 

 

General guidelines for NTNUI Dance
NTNUI Dance consists of three sections: Pardans (Couple Dance), Pole & Aerials and Scenisk, street og kommersiell (Scenic, Street and Commercial). All sections have separate registrations. More information about each registration is further down.

Criteria for becoming a member
Everyone who is a member of NTNUI can join Dans. To join NTNUI, you must either be a student at NTNU or have an uninterrupted membership at NTNUI. This means that if you have renewed your membership in NTNUI every year, you can still be a member after completing your studies.

Payment
When you get a spot in a class confirmed, the payment of membership must be completed within 48 hours. The price for membership for the school year 21/22 is NOK 600, and is bought at ntnuidans.no/profil/betaling. NTNUI contingent must also be purchased and costs NOK 550 for a whole year. This is purchased through Sit (more info at https://ntnui.no/join/). For the Pardans section, you must also have a Sit membership, because the classes are held at Gløshaugen Idrettsbygg. Check the timetable for the different styles, to see where the class is held.

Membership
Membership must be registered. This is done through this link: https://forms.gle/xz7Vr56sm4smX45p9

This must be done in order to be a full member. After registration and payment, you will receive a dance oblate from your instructor. This provides access to all NTNUI Dans' activities across sections and dance styles, subject to space and level restrictions.

Refund
We only refund payments made via our website, and thus not by cash payment. Application for refund is submitted here: https://forms.gle/MpzPWu9QurRywUPA7

We can refund the membership fee in three cases:

1. You have not been given a place in the admission-required class.
Refunds of membership will be granted if you are not allocated a place in any of the classes you sign up for. This means that if you, two weeks after the registration, have still not got a place in any classes, you can get a refund. The amount is NOT refundable if you choose to give your place in the class. In the autumn you can get a refund of the entire annual membership fee, while in the spring you can only get a refund of the equivalent of six months' membership.

2. You are physically 'prevented' from participating
Illness and injuries that prevent participation in courses will be approved as a basis for reimbursement, but only by documentation.

3. Exchange students
Exchange students can apply for a refund for half the membership fee before 1 February. They must then present documentation that they will only study at NTNU in the autumn semester.

Due to uncertainty regarding Covid-19, we ask our students to be understanding if parts of the semester should not be completed. We want to facilitate activity in the best possible way in accordance with national and local infection control measures. Thus, we appreciate whether refunds are considered in view of the situation.

Photos and publishing
Throughout the semester, we publish photos and videos on our social media. During the registration process and member registration, you will be asked if you accept that we take photos and publish them. If you agree to this, you agree for us to:

 • Publish photos on our website, social media and other publications. 
 • Store the photos and videos on our servers. 

Even if one agrees, it will be possible to contact us if you want the image / video to be removed from our channels. Images and videos will otherwise only be used for promotion and recruitment purposes.

Covid-19
There is antibac available at all halls, which we require everyone to use on arrival at the studio. In the event of a potential infection, we will inform the class about this. If you are infected or think there is a possibility that you are infected, please contact as soon as possible: dans-medlem@ntnui.no. All members are registered for the class, so through this we will always have control over who has been to the class or not.

Like the rest of society, we must follow the guidelines that the municipality and the authorities come up with. Based on this, there may be changes throughout the semester, which are out of our control.

Registration for trial weeks
Each section has its own registration for the trial weeks, see the information that applies to you under the correct section.
 

Spesifikke retningslinjer for Pardans

Påmelding
Påmelding: fredag 10. september kl.17.30 via Påmeldingsskjema som legges ut på facebooksiden til NTNUI Dans
Prøveuker: 27. august 12:30. via Påmelding prøveuker som legges ut på facebooksiden til NTNUI Dans
Det er lov å melde seg på så mange kurs man vil. 

Covid-19-regler
Vi kommer til å undervise timer med kontakt såfremt det ikke kommer noen nye retningslinjer som tilsier at vi ikke kan ha det. For å unngå kontakt med for mange ønsker vi ikke at alle skal rullere partnere med hverandre på kurset. De som ønsker kan danne seg mindre grupper som rullerer seg imellom for økt læringsutbytte en time. Nye grupper kan dannes neste time. Instruktører kan ha kontakt med elevene dersom både instruktør og elev er komfortabel med det. Dersom et spørsmål kan besvares uten kontakt skal dette forsøkes før kontakt benyttes. 

Sosialdans: De som møter opp på sosialdans tar selv ansvar for hvem de ønsker å danse med. Her kan alle i utgangspunktet danse med hverandre, men dersom man ønsker å begrense sosiale nærkontakter må man selv ta ansvar for dette. 

Bruk antibac/vask hendene mellom hver gang du bytter partner samt før og etter timen. Ikke møt opp hvis du er syk eller i karantene. Hvis du får påvist korona og har vært på time, send en mail til dans-medlem@ntnui.no.

Specific guidelines for Pardans

Registration
Registration: Friday 10 September at 5.30 pm via the registration forms which is posted to the NTNUI Dans facebook page
Trial weeks: 27 August 12:30 at Registration for trial weeks which is posted to the NTNUI Dans facebook page
You can sign up for as many courses as you want.

Covid-19 rules
We will teach classes with contact if there are no new guidelines that indicate that we can’t. To avoid contact with too many, we do not want everyone to change partners with each other on the course. Those who wish can form smaller groups that change between them for increased learning benefits for one class. New groups can be formed the next class. Instructors can have contact with the students if both the instructor and the student are comfortable with it. If a question can be answered without contact, this must be tried before contact is used.

Social dance: Those who attend social dance take responsibility for who they want to dance with. Here, everyone can dance with each other, but if you want to limit social close contacts, you must take responsibility for this.

Use antibac / wash your hands between each time you change partners and before and after class. Do not show up if you are ill or in quarantine. If you are diagnosed with corona and have been to class, send an email to dans-medlem@ntnui.no.

Spesifikke retningslinjer for Pole & Aerials

Påmelding
Påmelding til prøveuke for pole dance vil skje 27.August via google skjema, dette vil bli postet på NTNUi Dans sin facebookside og i et arrangement som vil bli opprettet. Linken vil åpne 12:15. Prøvetimer i poledance (google.com)

Påmelding til semesteret: fredag 10. september kl. 17.15, gjelder for Pole, Hoops og Silks
Påmeldingen vil skje gjennom et Google Skjema. Dette legges ut på vår facebookgruppe NTNUI Dans Poledance, https://www.facebook.com/groups/228985490643131/
Alle danseklassene varer 1 time utenom N3 som varer 1 time og 15 minutter. 

 • Man kan kun melde seg på ett kurs innen hver stil, altså ikke flere nivåer eller A og B i samme stil
 • For å melde seg på et kurs med høyere nivå enn intro må man ha gradert. 

Det vil være mulig å gradere før semesteret om man har hatt undervisning tidligere. Linken til påmelding vil bli lagt ut på vår facebookgruppe https://www.facebook.com/groups/228985490643131/. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål angående gradering (dans-poleogaerials@ntnui.no).

Covid-19-regler:

 • Det er ikke tillatt med personlige kluter 
 • Alle elevene vasker stangen med sprit og klut de får utdelt, før og etter timen 
 • Det er ikke lov til å oppholde seg i danselokalet før eller etter timen. Elevene blir sluppet inn i bygget av instruktør like før timen starter. 

Specific guidelines for Pole & Aerials

Registration

Registration for the rehearsal week for pole dance will take place on August 27 via google form. The form will be posted on NTNUi Dans' facebook page and in an event that will be created. The link will open at 12:15:  Trials weeks pole dance

Registration for the semester: Friday 10 September at 17.15, applies to Pole, Hoops and Silks
The registration will take place through a Google Form. This is posted on our facebook group NTNUI Dans Poledance, https://www.facebook.com/groups/228985490643131/
All dance classes last 1 hour except N3 which lasts 1 hour and 15 minutes.

 • You can only sign up for one course within each style, ie not several levels or A and B in the same style
 • To enroll in a course with a higher level than intro, you must have graduated.

It will be possible to graduate before the semester if you have had teaching before. The link to registration will be posted on our facebook group https://www.facebook.com/groups/228985490643131/. Feel free to contact us if you have questions regarding grading (dans-poleogaerials@ntnui.no).

Covid-19 rules:

 • Personal cloths are not allowed
 • All students wash the pole with disinfectant and cloth they are given, before and after class
 • It is not allowed to stay in the dance hall before or after class. The students are let into the building by the instructor just before the class starts.

 

Spesifikke retningslinjer for Scenisk, street og kommersiell 

Påmelding
Påmelding til ordinære klasser: fredag 10. september kl. 17.00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
Påmelding til prøveuker: fredag 27. august kl. 12:00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
Alle danseklasser varer 1 time og 15 minutter. 

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via systemet da disse klassene har egne opptaksprøver under prøveukene. Påmelding til avansert-audition skjer via denne linken: https://forms.gle/ev5hHtiiVU6hXLyUA

Det er ikke mulig å delta på flere nivåer innen samme stil. Du kan melde deg på flere nivåer, men da vil du kun bli tildelt plass på det laveste nivået det er ledig plass på. 

Det er ikke mulig å delta på både hip hop nybegynner A og B og moderne nybegynner A og B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass på én av klassene. 

Covid-19-regler

 • Det er ikke lov til å oppholde seg i danselokalet før eller etter timen. Elevene blir sluppet inn i bygget av instruktør like før timen starter.
 • Det skal holdes god avstand før, under og etter timen. Det er satt opp avstandsmarkører på gulvet i dansesalen - disse skal alle forholde seg til slik at det er enklere å holde riktig avstand.

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til pamelding.dans.ssk@gmail.com.

Øvrige spørsmål sendes til dans-ssk@ntnui.no

Specific guidelines for Scenisk, street og kommersiell

Registration
Registration for ordinary classes: Friday 10 September at 17.00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
Registration for trial weeks: Friday 27 August at 12:00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
All dance classes last 1 hour and 15 minutes.

It is not possible to register for classes for the advanced level via the system as these classes have their own entrance exams during the test weeks. Registration for the advanced audition takes place via this link: https://forms.gle/ev5hHtiiVU6hXLyUA

It is not possible to participate in several levels within the same style. You can sign up for several levels, but then you will only be allocated a place at the lowest level where there is free space.

It is not possible to participate in both hip hop beginner A and B and modern beginner A and B. You can sign up for both classes, but then you will only be allocated a place in one of the classes.

Covid-19 rules

 • It is not allowed to stay in the dance hall before or after class. The students are let into the building by the instructor just before the class starts.
 • A good distance must be kept before, during and after class. Distance markers have been set up on the floor in the dance hall - these should all be dealt with so that it is easier to keep the correct distance.

All inquiries regarding registration are sent to pamelding.dans.ssk@gmail.com.

Other questions are sent to dans-ssk@ntnui.no.