Vi søker nye styremedlemmer! [V22]

Vi søker nye styremedlemmer! [V22]

NTNUI Dans er avhengige av våre frivillige for å kunne opprettholde det tilbudet vi har i dag. For å drifte gruppa trenger vi dyktige og engasjerte mennesker som alle kan bidra på sine måter. Vi er nå på utkikk etter nye styremedlemmer som kan hjelpe oss til å gjøre Dans til den beste gruppa i NTNUI! 

Vi er på jakt etter ny 

 • Material- og studioansvarlig
 • Webansvarlig
 • Kasserer
 • Økonomiansvarlig
 • Utdanningsansvarlig

(Du kan lese mer om de ulike vervene og ansvarsområdene under)

Som styremedlem i NTNUI Dans får du 

 • Medlemsbevis som gir deg gratis tilgang på våre dansekurs
 • Prioritet på kurs med plassbegrensning og påmelding
 • Delta på sosiale eventer med styret og resten av gruppa
 • God erfaring og læring
 • Et godt tilskudd på CV’en  

Alle får opplæring og oppfølging av tidligere verv i samarbeid med lederteam. Du vil altså ikke bli kastet ut i noe uten muligheten til å få veiledning. 

Søknadsfristen er 10. februar. Send inn din søknad via skjemaet

Kontakt dans-leder@ntnui.no om du har spørsmål!


Material- og studioansvarlig har det overordnede ansvar for oversikt og vedlikehold av studio, inventar og materiale. Dette ansvaret innebærer blant annet fordeling av renholdsvakter mellom seksjonene hvert semester, organisering av årlig dugnad eller ved behov, samt oppdatering av oversikter for materiell, inventar og kostymer. Material- og studioansvarlig har også det overordnede ansvaret for bestilling og distribusjon av klubbkolleksjonen.

Videre har du ansvar for retningslinjer for booking og leie av sal i forbindelse med interne og eksterne arrangementer. Ansvaret omfatter også innkjøp av materiale og forbruksvarer, samt oppdatering og oppfølging av renholdsinstruks.

Webansvarlig er ansvarlig for at serveren på nettsiden er i drift, lede eller delegere ansvar og oppgaver ved oppstart av IT-prosjekter, bidra til videreutvikling av prosjekter eller på fungerende system, samt holde oversikt over hva som må gjøres innen IT i gruppa. Dette innebærer blant annet å sikre at systemet kjører som det skal, forhindre nedetid på serveren, påse at backup blir lagret og at HTTPS sertifikater blir oppdatert. I tillegg skal man informere styret om noe må gjøres på IT-siden og bidra med informasjon om nettsiden som gir styret et grunnlag til å fatte en riktige beslutninger.

Webansvarlig står også ansvarlig for budsjettering av drift og øvrige kostnader knyttet til IT-systemer som gruppen benytter i sitt virke. Webansvarlig fungerer også som en støttespiller til styrets leder og økonomiansvarlig hva angår informasjon om nettbasert betalingsløsning og ved endring av den.

Som Kasserer har du ansvar for regnskapsføring av alle transaksjoner som skjer i forbindelse med aktiviteter av NTNUI Dans. Dette innebærer å skrive bilag for alle overføringer til og fra gruppens kontoer, og registrere dem i regnskapsprogrammet UNI. Kasserer har også ansvar for å sette opp oversikter over dugnadsinntekter og budsjetter. 

I samarbeid med økonomiansvarlig og gruppeleder har kasserer oversikt over all aktivitet av økonomisk betydning for dans. Kasserer skal fremlegge regnskap i god tid før internrevisjon.

Økonomiansvarlig skal sørge for den daglige økonomiske driften av NTNUI Dans. Det vil si at du som økonomiansvarlig håndterer økonomien til en organisasjon med over 1,5 millioner i omsetning. Dette innebærer å gjennomføre alle transaksjoner for Dans, altså betale ut fakturaer og utbetalingshenvisninger. I tillegg skal økonomiansvarlig sende ut fakturaer, opprette betalingskanaler i vipps, og følge opp alt dette omfatter. Ettersom NTNUI Dans er en null-profitt-organisasjon, innebærer også vervet som økonomiansvarlig å søke etter støtte til å kunne forbedre og videreutvikle vårt tilbud.

Som økonomiansvarlig må du være strukturert og ha en interesse for å kontinuerlig forbedre NTNUI Dans sin økonomiske stilling.

Utdanningsansvarlig har det overordnete ansvaret for å organisere NTNUI Dans sitt kurstilbud for sine egne trenere og instruktører. Dette innebærer å finne tak i kursholdere i tillegg til å opprettholde dialog med trenere/gruppeledere i klubben om hvilket behov gruppene har, samt e-post korrespondanse og møter med NTNU og andre kursholdere. Ansvaret omfatter også å sørge for påmelding til kursene og publisere relevant informasjon på trenersiden på ntnuidans.no  

Vi ser etter deg som er genuint interessert i å gi våre trenere muligheten til å utvikle seg som trenere. Du må trives med å samarbeide og jobbe strukturert, samt søke kunnskap om utdanningskrav for den norske treneren og finne løsninger som skaper et tilrettelagt opplegg for våre trenere. Trenererfaring og kjennskap til hvordan norsk idrett er organisert er et pluss, men ikke et krav.

GENERALFORSAMLING 2022

GENERALFORSAMLING 2022

NTNUI Dans gjennomfører sin generalforsamling for 2022 den 12. februar på Skippergata 10 kl 12.00! Her kan du få innsyn i hva styret i NTNUI Dans jobber med, hvordan økonomien til gruppa er i tillegg til å få innblikk i gruppas fremtidsplaner. Alle medlemmer i Dans er velkommen til å delta og har stemmerett ved styrevalget. På denne måten kan DU være med på å bidra til å utvikle gruppa <3 Som medlem kan du også fremme saker du ønsker å ta opp ved å sende e-post til dans@ntnui.no innen 22. januar!
Påmelding: https://forms.gle/MyFDDDQx5AeQEc8t6

Ønsker du å sitte i styret i NTNUI Dans? Vi søker ny utdanningsansvarlig, kasserer og webansvarlig!
Fyll ut dette skjemaet for å søke: https://forms.gle/aqb1MzWaMJLXo84e8

Vi sees!

 

[English]
NTNUI Dans is having our annual general assembly for 2022 on February 12th at Skippergata 10, at 12 pm! Here you get the chance to have a look inside what the board of NTNUI Dans is working on, how the economy is going in addition to insight of our future plans. All of our members at NTNUI Dans are welcome to join and has the right to vote at the board elections. This way YOU can help develop the group <3 As a member, you can also promote issues you want to adress by sending an email to dans@ntnui.no by January 22nd!
Sign up: https://forms.gle/MyFDDDQx5AeQEc8t6

Do you want to have a position on the board of NTNUI Dans? We are currently looking for a new education manager, cashier and web manager! Fill out this form to apply: https://forms.gle/aqb1MzWaMJLXo84e8

Hope to see you there!

Retningslinjer for NTNUI Dans høsten 2021

Retningslinjer for NTNUI Dans høsten 2021

Rask oversikt over påmelding/Quick overview of registration


Generelle retningslinjer for NTNUI Dans
NTNUI Dans består av tre seksjoner: Pardans, Pole & Aerials og Scenisk, street og kommersiell. Alle seksjonene har separate påmeldinger. Mer informasjon om hver påmelding er lengre nede i skrivet. 

Kriterier for å bli medlem
Alle som er medlem i NTNUI kan bli med i Dans. For å bli med i NTNUI må man enten være student ved NTNU eller ha et uavbrutt medlemskap ved NTNUI. Det vil si at dersom man hvert år har fornyet medlemskapet i NTNUI, så kan man fortsatt være medlem etter endt studie.

Betaling
Ved mottakelse av plass på klasse må betaling av medlemskap være gjennomført innen 48 timer. Prisen for Dans-medlemskap for skoleåret 21/22 er 600 kr, og gjennomføres på ntnuidans.no/profil/betaling. NTNUI-kontigent må også kjøpes og koster 550 kr for et helt år. Dette kjøpes gjennom Sit (se https://ntnui.no/blimedlem/). For seksjonen Pardans, må man også ha Sit-medlemskap, fordi klassene blir gjennomført på Gløshaugen Idrettsbygg. Sjekk timeplanen for de ulike stilene, for å sjekke hvor klassen holdes. 

Medlemskap 
Medlemskap må registreres. Dette gjøres gjennom denne linken: https://forms.gle/xz7Vr56sm4smX45p9

Dette må gjennomføres for å være fullverdige medlemmer. Etter gjennomført registrering og betaling vil en motta et danseoblat fra sin instruktør. Danseoblatet gir adgang til alle NTNUI Dans sine aktiviteter på tvers av seksjoner og dansestilene, med forbehold om plass- og nivåbegrensninger.

Refusjon
Vi refunderer kun betaling som er gjort via våre nettsider, og dermed ikke ved kontant betaling. Søknad om refusjon sendes inn her: https://forms.gle/MpzPWu9QurRywUPA7

Vi kan refundere medlemsavgiften ved tre tilfeller:

1. Du har ikke fått plass på adgangsbetinget klasse
Refusjon av medlemskap blir innvilget hvis du ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Dette betyr at du kan du få refundert beløpet, hvis du to uker etter påmeldingen fortsatt ikke har fått plass på noen klasser. Beløpet refunderes IKKE dersom du selv velger å gi fra deg plassen på klassen. På høsten kan du få refundert hele årskontigenten, mens du på våren bare kan få refundert beløp tilsvarende et halvt års medlemskap.

2. Du er fysisk ‘hindret’ fra å kunne delta
Sykdom og skader som er til hinder for deltagelse på kurs, vil godkjennes som refusjonsgrunnlag, men bare ved dokumentasjon. 

3. Utvekslingstudenter
Utvekslingsstudenter kan søke om refusjon for halve medlemsavgiften før 1. februar. De må da fremvise dokumentasjon for at de bare skal studere ved NTNU på høstsemesteret. 

På grunn av usikkerhet rundt Covid-19, ber vi våre elever om å ha forståelse dersom deler av semesteret ikke skulle bli gjennomført. Vi ønsker å tilrettelegge for aktivitet på best mulig måte i henhold til nasjonale og lokale smitteverntiltak. Dermed setter vi pris på om refusjoner vurderes i hensyn til situasjonen.

Bilder og publisering
Gjennom semesteret publiserer vi bilder og videoer ut på våre sosiale medier. Under påmeldingsprosessen og medlemsregistrering blir det spurt om du aksepterer at vi tar bilder og publiserer de. Dersom du samtykker til dette vil det gjelde følgende punkter:

 • Godkjenner at bilder blir publisert på vår nettside, sosiale medier og annen publikasjon. 
 • Lagring av bilder og videoer på våre servere. 

Selv om man samtykker, vil det være mulighet å kontakte oss dersom du ønsker at bilde/video skal fjernes fra våre kanaler. Bilder og videoer vil forøvrig bare bli brukt til promotering og rekrutteringsformål.

Covid-19
Det er antibac tilgjengelig ved alle saler, som vi krever at alle tar i bruk ved ankomst til studioet. Ved potensiell smitte vil vi informere klassen om dette. Dersom du er smittet eller tror det er mulighet for at du er smittet, vennligst ta kontakt fortest mulig på dans-medlem@ntnui.no. Alle medlemmer blir registrert på timen, så vi vil alltid ha kontroll over hvem som har vært på klassen eller ikke. 

Som resten av samfunnet må vi følge retningslinjene som kommunen og myndighetene kommer med. På bakgrunn av dette kan det forekomme endringer gjennom semesteret, som er utenfor vår kontroll. 

Påmelding til prøveuker
Hver seksjon har sin egen påmelding til prøveukene, se informasjonen som gjelder deg under riktig seksjon. 

 

General guidelines for NTNUI Dance
NTNUI Dance consists of three sections: Pardans (Couple Dance), Pole & Aerials and Scenisk, street og kommersiell (Scenic, Street and Commercial). All sections have separate registrations. More information about each registration is further down.

Criteria for becoming a member
Everyone who is a member of NTNUI can join Dans. To join NTNUI, you must either be a student at NTNU or have an uninterrupted membership at NTNUI. This means that if you have renewed your membership in NTNUI every year, you can still be a member after completing your studies.

Payment
When you get a spot in a class confirmed, the payment of membership must be completed within 48 hours. The price for membership for the school year 21/22 is NOK 600, and is bought at ntnuidans.no/profil/betaling. NTNUI contingent must also be purchased and costs NOK 550 for a whole year. This is purchased through Sit (more info at https://ntnui.no/join/). For the Pardans section, you must also have a Sit membership, because the classes are held at Gløshaugen Idrettsbygg. Check the timetable for the different styles, to see where the class is held.

Membership
Membership must be registered. This is done through this link: https://forms.gle/xz7Vr56sm4smX45p9

This must be done in order to be a full member. After registration and payment, you will receive a dance oblate from your instructor. This provides access to all NTNUI Dans' activities across sections and dance styles, subject to space and level restrictions.

Refund
We only refund payments made via our website, and thus not by cash payment. Application for refund is submitted here: https://forms.gle/MpzPWu9QurRywUPA7

We can refund the membership fee in three cases:

1. You have not been given a place in the admission-required class.
Refunds of membership will be granted if you are not allocated a place in any of the classes you sign up for. This means that if you, two weeks after the registration, have still not got a place in any classes, you can get a refund. The amount is NOT refundable if you choose to give your place in the class. In the autumn you can get a refund of the entire annual membership fee, while in the spring you can only get a refund of the equivalent of six months' membership.

2. You are physically 'prevented' from participating
Illness and injuries that prevent participation in courses will be approved as a basis for reimbursement, but only by documentation.

3. Exchange students
Exchange students can apply for a refund for half the membership fee before 1 February. They must then present documentation that they will only study at NTNU in the autumn semester.

Due to uncertainty regarding Covid-19, we ask our students to be understanding if parts of the semester should not be completed. We want to facilitate activity in the best possible way in accordance with national and local infection control measures. Thus, we appreciate whether refunds are considered in view of the situation.

Photos and publishing
Throughout the semester, we publish photos and videos on our social media. During the registration process and member registration, you will be asked if you accept that we take photos and publish them. If you agree to this, you agree for us to:

 • Publish photos on our website, social media and other publications. 
 • Store the photos and videos on our servers. 

Even if one agrees, it will be possible to contact us if you want the image / video to be removed from our channels. Images and videos will otherwise only be used for promotion and recruitment purposes.

Covid-19
There is antibac available at all halls, which we require everyone to use on arrival at the studio. In the event of a potential infection, we will inform the class about this. If you are infected or think there is a possibility that you are infected, please contact as soon as possible: dans-medlem@ntnui.no. All members are registered for the class, so through this we will always have control over who has been to the class or not.

Like the rest of society, we must follow the guidelines that the municipality and the authorities come up with. Based on this, there may be changes throughout the semester, which are out of our control.

Registration for trial weeks
Each section has its own registration for the trial weeks, see the information that applies to you under the correct section.
 

Spesifikke retningslinjer for Pardans

Påmelding
Påmelding: fredag 10. september kl.17.30 via Påmeldingsskjema som legges ut på facebooksiden til NTNUI Dans
Prøveuker: 27. august 12:30. via Påmelding prøveuker som legges ut på facebooksiden til NTNUI Dans
Det er lov å melde seg på så mange kurs man vil. 

Covid-19-regler
Vi kommer til å undervise timer med kontakt såfremt det ikke kommer noen nye retningslinjer som tilsier at vi ikke kan ha det. For å unngå kontakt med for mange ønsker vi ikke at alle skal rullere partnere med hverandre på kurset. De som ønsker kan danne seg mindre grupper som rullerer seg imellom for økt læringsutbytte en time. Nye grupper kan dannes neste time. Instruktører kan ha kontakt med elevene dersom både instruktør og elev er komfortabel med det. Dersom et spørsmål kan besvares uten kontakt skal dette forsøkes før kontakt benyttes. 

Sosialdans: De som møter opp på sosialdans tar selv ansvar for hvem de ønsker å danse med. Her kan alle i utgangspunktet danse med hverandre, men dersom man ønsker å begrense sosiale nærkontakter må man selv ta ansvar for dette. 

Bruk antibac/vask hendene mellom hver gang du bytter partner samt før og etter timen. Ikke møt opp hvis du er syk eller i karantene. Hvis du får påvist korona og har vært på time, send en mail til dans-medlem@ntnui.no.

Specific guidelines for Pardans

Registration
Registration: Friday 10 September at 5.30 pm via the registration forms which is posted to the NTNUI Dans facebook page
Trial weeks: 27 August 12:30 at Registration for trial weeks which is posted to the NTNUI Dans facebook page
You can sign up for as many courses as you want.

Covid-19 rules
We will teach classes with contact if there are no new guidelines that indicate that we can’t. To avoid contact with too many, we do not want everyone to change partners with each other on the course. Those who wish can form smaller groups that change between them for increased learning benefits for one class. New groups can be formed the next class. Instructors can have contact with the students if both the instructor and the student are comfortable with it. If a question can be answered without contact, this must be tried before contact is used.

Social dance: Those who attend social dance take responsibility for who they want to dance with. Here, everyone can dance with each other, but if you want to limit social close contacts, you must take responsibility for this.

Use antibac / wash your hands between each time you change partners and before and after class. Do not show up if you are ill or in quarantine. If you are diagnosed with corona and have been to class, send an email to dans-medlem@ntnui.no.

Spesifikke retningslinjer for Pole & Aerials

Påmelding
Påmelding til prøveuke for pole dance vil skje 27.August via google skjema, dette vil bli postet på NTNUi Dans sin facebookside og i et arrangement som vil bli opprettet. Linken vil åpne 12:15. Prøvetimer i poledance (google.com)

Påmelding til semesteret: fredag 10. september kl. 17.15, gjelder for Pole, Hoops og Silks
Påmeldingen vil skje gjennom et Google Skjema. Dette legges ut på vår facebookgruppe NTNUI Dans Poledance, https://www.facebook.com/groups/228985490643131/
Alle danseklassene varer 1 time utenom N3 som varer 1 time og 15 minutter. 

 • Man kan kun melde seg på ett kurs innen hver stil, altså ikke flere nivåer eller A og B i samme stil
 • For å melde seg på et kurs med høyere nivå enn intro må man ha gradert. 

Det vil være mulig å gradere før semesteret om man har hatt undervisning tidligere. Linken til påmelding vil bli lagt ut på vår facebookgruppe https://www.facebook.com/groups/228985490643131/. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål angående gradering (dans-poleogaerials@ntnui.no).

Covid-19-regler:

 • Det er ikke tillatt med personlige kluter 
 • Alle elevene vasker stangen med sprit og klut de får utdelt, før og etter timen 
 • Det er ikke lov til å oppholde seg i danselokalet før eller etter timen. Elevene blir sluppet inn i bygget av instruktør like før timen starter. 

Specific guidelines for Pole & Aerials

Registration

Registration for the rehearsal week for pole dance will take place on August 27 via google form. The form will be posted on NTNUi Dans' facebook page and in an event that will be created. The link will open at 12:15:  Trials weeks pole dance

Registration for the semester: Friday 10 September at 17.15, applies to Pole, Hoops and Silks
The registration will take place through a Google Form. This is posted on our facebook group NTNUI Dans Poledance, https://www.facebook.com/groups/228985490643131/
All dance classes last 1 hour except N3 which lasts 1 hour and 15 minutes.

 • You can only sign up for one course within each style, ie not several levels or A and B in the same style
 • To enroll in a course with a higher level than intro, you must have graduated.

It will be possible to graduate before the semester if you have had teaching before. The link to registration will be posted on our facebook group https://www.facebook.com/groups/228985490643131/. Feel free to contact us if you have questions regarding grading (dans-poleogaerials@ntnui.no).

Covid-19 rules:

 • Personal cloths are not allowed
 • All students wash the pole with disinfectant and cloth they are given, before and after class
 • It is not allowed to stay in the dance hall before or after class. The students are let into the building by the instructor just before the class starts.

 

Spesifikke retningslinjer for Scenisk, street og kommersiell 

Påmelding
Påmelding til ordinære klasser: fredag 10. september kl. 17.00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
Påmelding til prøveuker: fredag 27. august kl. 12:00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
Alle danseklasser varer 1 time og 15 minutter. 

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via systemet da disse klassene har egne opptaksprøver under prøveukene. Påmelding til avansert-audition skjer via denne linken: https://forms.gle/ev5hHtiiVU6hXLyUA

Det er ikke mulig å delta på flere nivåer innen samme stil. Du kan melde deg på flere nivåer, men da vil du kun bli tildelt plass på det laveste nivået det er ledig plass på. 

Det er ikke mulig å delta på både hip hop nybegynner A og B og moderne nybegynner A og B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass på én av klassene. 

Covid-19-regler

 • Det er ikke lov til å oppholde seg i danselokalet før eller etter timen. Elevene blir sluppet inn i bygget av instruktør like før timen starter.
 • Det skal holdes god avstand før, under og etter timen. Det er satt opp avstandsmarkører på gulvet i dansesalen - disse skal alle forholde seg til slik at det er enklere å holde riktig avstand.

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til pamelding.dans.ssk@gmail.com.

Øvrige spørsmål sendes til dans-ssk@ntnui.no

Specific guidelines for Scenisk, street og kommersiell

Registration
Registration for ordinary classes: Friday 10 September at 17.00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
Registration for trial weeks: Friday 27 August at 12:00 via http://pamelding.ntnuidans.no/
All dance classes last 1 hour and 15 minutes.

It is not possible to register for classes for the advanced level via the system as these classes have their own entrance exams during the test weeks. Registration for the advanced audition takes place via this link: https://forms.gle/ev5hHtiiVU6hXLyUA

It is not possible to participate in several levels within the same style. You can sign up for several levels, but then you will only be allocated a place at the lowest level where there is free space.

It is not possible to participate in both hip hop beginner A and B and modern beginner A and B. You can sign up for both classes, but then you will only be allocated a place in one of the classes.

Covid-19 rules

 • It is not allowed to stay in the dance hall before or after class. The students are let into the building by the instructor just before the class starts.
 • A good distance must be kept before, during and after class. Distance markers have been set up on the floor in the dance hall - these should all be dealt with so that it is easier to keep the correct distance.

All inquiries regarding registration are sent to pamelding.dans.ssk@gmail.com.

Other questions are sent to dans-ssk@ntnui.no.

 

 

VIKTIG! / IMPORTANT!

VIKTIG! / IMPORTANT!

[English below]
Nettsiden vår er under arbeid og mangler derfor oppdatert informasjon om dansestiler og -timer.

Vi kommer til å poste informasjon om høsten 2021 på vår Facebook-side NTNUI Dans og på Instagram @ntnuidans! Du kan også kontakte oss på mail dans-kontakt@ntnui.no eller via våre Sosiale medier om det er noe du lurer pål :)

Vi gleder oss til et nytt dansesemester med dere! :D

--- ENGLISH
Our website is under construction and is, therefore, missing updated information about the types of classes we will offer this coming fall semester.

We will post updated information regarding fall 2021 on our Facebook page NTNUI Dans and on our Instagram @ntnuidans! You can also contact us by e-mail at dans-kontakt@ntnui.no or on our social media accounts if you have any questions :)

We're looking forward to dancing with you next semester! :D

Påmelding for Scenisk, street og kommersiell våren 2021

Påmelding for Scenisk, street og kommersiell våren 2021

Påmeldingen åpner fredag 29.januar kl. 17:00

Hvordan melde seg på

 1. Opprett profil på http://pamelding.ntnuidans.no senest dagen før påmeldingen åpner (viktig å huske brukernavn og passord – skriv det ned).
 2. Meld deg på de klassene du ønsker fredag 28. januar, kl. 17:00. Dersom du ikke har betalt dansekontingent for hele skoleåret 20/21 allerede, kan du skrive #0 eller IKKE DANSEKORT i feltet for kvitteringskode.
 3. Listene blir oppdatert jevnlig. Du må logge inn på påmeldingssiden og sjekke om du har fått plass eller står på venteliste. Det blir annonsert på nettside og facebookside når listene er oppdatert fredag. Dersom du står på venteliste, må du sjekke profilen din på påmeldingssiden senest kl. 12:00 samme dag som den aktuelle klassen holdes, til og med uke 7.
 4. Har du fått plass, så vil det stå: You have been admitted to the following class(es). Står du på venteliste vil det stå: You are awaiting confirmation on the following class(es):

Betaling (etter bekreftet plass på klasse)

 1. Det må betales to kontingenter for å delta i NTNUI Dans: NTNUI-kontingent (550 kr., og dansekontingent (300 kr. for et halvt skoleåret V2021).
 2. Betal dansekontingent og NTNUI-kontingent så snart du har fått plass på klasse(r). NTNUI-kontingent kjøpes på Sit treningssenter og er inkludert i Sit-medlemskap.
 3. Medlemsregister deg gjennom denne linken: https://forms.gle/m82od8oaZ2AmSnK87, hvor du også inkluderer kvitteringskoden for dansekontigent som er mottatt ved betaling.
 4. Vis frem NTNUI-kontingent på første danseklasse.

Utfyllende info om påmelding

For å gjennomføre påmeldingen må du ha opprettet en profil på påmeldingnettsiden http://pamelding.ntnuidans.no. Det er viktig å huske brukernavnet og passordet du velger, da dette ikke lagres eller bekreftes av oss. Du kan bruke samme brukernavn og passord som ved tidligere påmeldinger. Dersom du ikke husker brukernavn og passord, kan du sende en mail til pamelding.sceniskurban@gmail.com for å få slettet den gamle brukeren. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen IKKE gjennomføres via NTNUI Dans’ ordinære hjemmeside. En må selv inn på sin profilen å sjekke om en har fått plass eller står på venteliste. Dersom du står på venteliste, må du sjekke profilen din på påmeldingssiden senest kl. 12:00 samme dag som den aktuelle klassen holdes, til og med uke 7.

Utfyllende om betaling

Dansekort og NTNUI-kontingent kan betales ETTER bekreftet plass på klasse(r). Det er dermed viktig at dansekontingent betales SNAREST når en har fått tildelt plass, og senest innen 48 timer. Når betalingen er gjennomført, vil du motta en epost med kvittering for kjøp og en bekreftelseskode på 8 siffer (#xxxx-xxxx). Denne koden skal registreres ved medlemsregistrering. Sjekk av betaling av dansekontingent og NTNUI-kontingent, samt studentbevis gjennomføres ved oppmøte på klasse.

Refusjon

Link til refusjon; https://forms.gle/BXammg72ekQ2WxRc8
Du kan søke om refusjon av dansekontingenten dersom du allerede har betalt og ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Søknad om refusjon fylles ut gjennom skjemaet før mandag 22. februar. Dette betyr at dersom du søndag 21. februar fortsatt ikke har fått plass på NOEN av klassene du meldte deg på, kan du få refundert dansekontingenten. Du kan også få refundert beløpet om du ikke har mulighet til å være med pga. sykdom (Covid-19 er ikke godkjent som sykdom, med mindre du har dokumentasjon på langvarig sykdomsløp) eller skade. Beløpet refunderes IKKE dersom du selv velger å takke nei til plassen på klassen.

Obs!

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via dette systemet da disse klassene har egne opptaksprøver.

Det er ikke mulig å delta på flere nivåer innen samme stil. Du kan melde deg på flere nivåer, men da vil du kun bli tildelt plass på det laveste nivået det er ledig plass på.

Det er ikke mulig å delta på både hip hop nybegynner A og B og moderne nybegynner A og B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass på én av klassene.

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til pamelding.sceniskurban@gmail.com

 

ENGLISH VERSION

The registration opens on Friday January 29th, at 17:00.

How to sign up

 1. Create a profile at http://pamelding.ntnuidans.no latest the day before the registration starts (it is important to remember your username and password – write this down!)
 2. Sign up for the dance classes you wish to attend on January 29th, at 17:00. If you haven’t paid the dance fee for the school year of 20/21 yet, you can fill in #0 or NO DANCECARD as the verification code field.
 3. To see if you have received a spot, you have to log in to the website to see if you are offered a spot, or if you are on the waiting list. It will be announced on our social media when the class lists are completely updated on friday. If you are on a waiting list, it is important that you log on to your profile on the registration website by 12:00 on the day of your class every week, until the registration ends (the end of week 7).

Payment (after verified spot in class)

 1. Two fees needs to be paid to be able to attend classes at NTNUI Dans: the NTNUI fee (550 kr) and the dance fee (300 kr. for the spring semester).
 2. Pay the dance fee and the NTNUI fee as soon as you have received a spot in a class. The NTNUI fee can be bought at a Sit training-center, and is included in the Sitmembership.
 3. Register your membership through this link: https://forms.gle/m82od8oaZ2AmSnK87 where you also include your verification code for the dance fee (which you receive after approved payment).
 4. Bring your student card and your NTNUI fee to your first class.

Further information about the registration

To complete the registration, you must have created a user on the website http://pamelding.ntnuidans.no. It is important to remember your password and username, as we do NOT save this information. You can use the same username and password as in former semesters’ registrations. If you do not remember your username and password, send an email to pamelding.sceniskurban@gmail.com to get your profile deleted. Please note that the registration does NOT take place on NTNUI Dans’ ordinary website. It will be published on our website and Facebook page when the class lists are updated Friday, then you can log on to your profile to check whether you have been offered a spot or if you are on a waiting list. If you are on a waiting list, it is important that you log on to your profile on the registration website by 12:00 on the day of your class every week, until the registration ends (the end of week 7).

Further information about the payments

You can pay the dance fee and NTNUI fee AFTER receiving a spot in the class(es). It is therefore important after receiving a spot, that you pay the fees within 48 hours. When the payment has been completed, you should receive a receipt for the payment and a verification code of 8 digits (# xxxx-xxxx). You must then register this code to the membership register. Payment for the dance fee and the NTNUI-fee, as well as student ID will be checked in the classes.

Refund

Link to the refund scheme; https://forms.gle/BXammg72ekQ2WxRc8

If you don’t get a spot in any of the classes you sign up for, you can apply for a refund of the dance fee. The application has to be filled in before February 22th. Your application will NOT be accepted if you choose to not attend the classes where you have been offered a spot. The applications will ONLY be approved if you don’t get a spot in ANY of the classes you register for by February 21th, or if you are unable to participate this semester, due to injury or illness (Covid-19 is not an approved disease, unless you have documentation for long-term course of the disease).

NB!

It is not possible to enroll in classes for the highly advanced level (hip hop avansert, jazz avansert and moderne avansert) via this registration as these classes have their own auditions.

It is not possible to participate in more than one level for each dance style. You can sign up for more levels, but will only be offered a spot in the lowest level that is not full.

It is not possible to participate in both hip hop beginner A and B and modern beginner A and B. You can sign up for both classes, but will only be offered a spot in one of them.

Send all inquiries regarding the registration to pamelding.sceniskurban@gmail.com

SSK AVANSERT AUDITION

SSK AVANSERT AUDITION

Avansert audition våren 2021 

Informasjon

På bakgrunn av Covid-19, blir avansert audition gjennomført digitalt dette semesteret. Årsaken til dette er for å forhindre rullering av individer, i samhold til å få besvarelse på audition før oppstart. Audition vil dermed dette semesteret bestå av å sende inn materiale som du allerede har, eller som du ønsker å lage til dette. Mer spesifikt om hvordan de ulike stilene gjennomfører audition finner du under hver stil. Dersom du har noen spørsmål send inn til avansertparti@gmail.com

 

Hvordan gjennomføre søknaden: 

 1. I emnet skriver du inn stilen(e) som du søker på, f.eks “Girly avansert V21”.
 2. Søknaden din må inneholde en kort beskrivelse av deg selv og din dansebakgrunn.
 3. Legg til video(er). Dette kan gjøres med å legge til video som vedlagt eller som link til f.eks. en mappe. Gjerne legg inn en kort forklaring på hva videoene inneholder og når de(n) er fra.
 4. Send søknaden din til avansertparti@gmail.com innen 28. januar kl. 18.00.

 

Videoene: 

Tenk på at videoene bør få frem nivået ditt og det må være tydelig hvem som er deg på videoene (spesifiser dette om det er flere med på videoene). Skriv også når filmingen er gjort. 

 

Ballett avansert

Merk søknaden med Audition Ballett Avansert V21

Vi ber deg legge ved en video der du danser ballett. Denne videoen bør ikke være altfor gammel, sånn at nivået er tilnærmet det samme som det er i dag.  Den bør også vise fram deg som ballettdanser på best mulig måte, altså både vise kunstneriske kvaliteter og tekniske. Skriv gjerne hvor og når videoen er fra.

 

Girly avansert

Merk søknaden med Audition Girly Avansert V21.  

Videoene kan for eksempel bestå av koreografi, freestyle, øvelser eller triks osv. Du kan gjerne sende flere videoer, dette oppfordres sterkt. Dersom du sender video av dans koreografert av andre enn deg selv er det viktig å frem dette. 

Svar på søknad kommer innen fredag 29. januar kl 15.00. Spørsmål kan rettes til avansertparti@gmail.com 

INFO 

Girly avansert blir holdt som workshops i løpet av våren. Vi skal blant annet innom hip hop, heels, dancehall, commercial hip hop, vogue og waacking. Vi skal også jobbe med konseptvideo senere i semesteret. Mer info kommer. 

Dato for klasser*: 

 • 6. februar
 • 13. februar
 • 28. februar
 • 7. mars
 • 14. mars
 • 20. mars 

* Med forbehold om endringer og gitte nasjonale/lokale smitteverregler.

 

Jazz avansert

Merk søknaden med Audition Jazz Avansert V21

Send inn video av at deg selv danse, dette kan være en video man har fra før eller at man filmer en ny til opptaket. I tillegg kan en valgfritt også gjerne legge til video av improvisasjon og triks. Det må skrives hvilket år filmingen er gjort og dersom det er flere på videoen må det være tydelig hvem som søker og at nivået kommer tydelig frem. 

 

Hip hop avansert

Merk søknaden med Audition Hip Hop Avansert V21.  

Hip hop avansert skal dette semesteret fokusere på å utvikle hip hop-repertoaret gjennom fokus på teknikk, kreativitet og både freestyle og koreografi. 

Legg med noe videomateriale: eksempel videoer fra klasser/Show/koreo/freestyle/. Om du har videoer av både freestyle og koreografi er det fordelaktig, men man må ikke ha begge deler. Du kan også sende inn at du gjør ulike kombinasjoner eller viser fram grunntrinn, feks kick ball change komboer, bounce, shamrock med mer. 

 

Moderne avansert

Merk søknaden Audition Moderne Avansert V21.  

Send inn video av at deg selv danse, dette kan være en video man har fra før eller at man filmer en ny til opptaket. I tillegg kan en valgfritt også gjerne legge til video av improvisasjon og triks. Det må skrives hvilket år filmingen er gjort og dersom det er flere på videoen må det være tydelig hvem som søker og at nivået kommer tydelig frem. 

 

Retningslinjer for NTNUI Dans våren 2021

Retningslinjer for NTNUI Dans våren 2021

Retningslinjer for NTNUI Dans våren 2021

NTNUI Dans består av tre seksjoner: Pardans, Pole & Aerials og Scenisk, street og kommersiell. Alle seksjonene har separate påmeldinger. Mer informasjon om hver påmelding er lengre nede i skrivet. 

Kriterier for å bli medlem
Alle som er medlem i NTNUI kan bli med i Dans. Kriteriene for å bli med i NTNUI er:

 • Man må være student ved NTNU
 • Eller ha et uavbrutt medlemskap ved NTNUI. Det vil si at dersom man hvert år har fornyet medlemskapet i NTNUI, så kan man fortsatt være medlem etter endt studie.

Betaling
Ved mottakelse av plass på klasse må betaling av medlemskap være gjennomført innen 48 timer. Prisen for medlemskap på vårsemesteret er 300 kr. NTNUI-kontigent må også kjøpes og koster 550 kr for et helt år. Dette kjøpes gjennom Sit. Dersom en betalte for medlemskapet på 600 kr i høst, gjelder dette for våren også. For seksjonen pardans, må en også ha Sit-medlemskap ettersom at klassene blir gjennomført på Gløshaugen Idrettsbygg. 

 

Medlemskap 
Medlemskap må registreres. Dette gjøres gjennom denne linken: https://forms.gle/m82od8oaZ2AmSnK87  

Dette må gjennomføres for å være fullverdige medlemmer. Etter gjennomført registrering og betaling vil en motta et danseoblat fra sin instruktør. Danseoblatet gir adgang til alle NTNUI Dans sine aktiviteter på tvers av seksjoner og dansestilene, med forbehold om plass- og nivåbegrensninger.

Refusjon
Vi refunderer kun betaling som er gjort via våre nettsider, og dermed ikke ved kontant betaling. Søknad om refusjon sendes inn her: https://forms.gle/BXammg72ekQ2WxRc8

Vi kan refundere medlemsavgiften ved tre tilfeller:

 1. Du har ikke fått plass på adgangsbetinget klasse
  Refusjon av medlemskap blir innvilget hvis du ikke blir tildelt plass på noen av klassene du melder deg på. Dette betyr at dersom du, to uker etter at påmeldingen fortsatt ikke har fått plass på noen klasser, kan du få refundert beløpet. Beløpet refunderes IKKE dersom du selv velger å gi fra deg plassen på klassen. På høsten kan du få refundert hele årskontigenten, mens på våren kan du bare få refundert tilsvarende et halvt års medlemskap
 2. Du er fysisk ‘hindret’ fra å kunne delta
  Sykdom og skader som er til hinder for deltagelse på kurs, vil godkjennes som refusjonsgrunnlag, men bare ved dokumentasjon.
 3. Utvekslingstudenter
  Utvekslingsstudenter kan søke om refusjon for halve medlemsavgiften før 1. februar. De må da fremvise dokumentasjon for at de bare skal studere ved NTNU på høstsemesteret. 

På grunn av usikkerhet rundt Covid-19, ber vi våre elever om å ha forståelse dersom deler av semesteret ikke skulle bli gjennomført. Vi ønsker å tilrettelegge for aktivitet på best mulig måte i henhold til nasjonale og lokale smitteverntiltak. Dermed setter vi pris på om refusjoner vurderes i hensyn til situasjonen.

 

Bilder og publisering
Gjennom semesteret publiserer vi bilder og videoer ut på våre sosiale medier. Under påmeldingsprosessen og medlemsregistrering blir det spurt om du aksepterer at vi tar bilder og publiserer de. Dersom du samtykker til dette vil det gjelde følgende punkter.

 • Godkjenner at bilder blir publisert på vår nettside, sosiale medier og annen publikasjon. 
 • Lagring av bilder og videoer på våre servere. 

Selv om en samtykker, vil det være mulighet å kontakte oss dersom du ønsker at bilde/video skal fjernes fra våre kanaler. Bilder og videoer vil forøvrig bare bli brukt til promotering og rekrutteringsformål.

Covid-19
Det er antibac tilgjengelig ved alle saler, som vi krever at alle tar i bruk ved ankomst til studioet. Ved potensiell smitte vil vi informere klassen om dette. Dersom du er smittet eller tror det er mulighet for at du er smittet, vennligst ta kontakt fortest mulig: dans-medlem@ntnui.no. Alle medlemmer blir registrert på timen, så gjennom dette vil vi alltid ha kontroll over hvem som har vært på klassen eller ikke. 

Som resten av samfunnet må vi følge retningslinjene som kommunen og myndighetene kommer med. På bakgrunn av dette kan det forekomme endringer gjennom semesteret, som er ute av vår kontroll. 

 

Spesifikke retningslinjer for Pardans
Generelt
Påmelding: fredag 29. januar kl.18.00 på  https://forms.gle/UYz4sF7RfQcQyK7w8

Egne Covid-19 relger
Vi kommer til å prøve å tilby noen timer med kontakt. Det er kun mulig å delta på disse timene dersom man er født i 1996 eller senere grunnet idrettsforbundets regler. Det er også mulig å melde seg på dersom man er født før dette gitt at man melder seg på sammen med en i samme husstand. Send i så fall en mail til dans-pardans@ntnui.no. For disse timene vil påmelding skje slik at vi får et likt antall "lead" og "follow".

I de klassene som har kontakt må man forholde seg til en partner i løpet av en time. Det er ikke lov å bytte partner i løpet av en time, og vi oppfordrer til å ikke gjøre det mellom timer heller. 

Dersom det ikke er spesifisert noe vil klassen undervises uten kontakt. Hos oss er det fullt mulig å delta på flere nivåer innen en stil dersom man skulle ønske det. 
 

Spesifikke retningslinjer for Pole & Aerials
Generelt
Påmelding: fredag 29. januar kl. 17.15
Påmeldingen vil skje gjennom et Google Skjema. Dette legges ut på NTNUI Dans sin facebookside, nettsiden og på facebookgruppe NTNUI Dans Poledance. 

Alle danseklassene varer 1 time utenom N3 som varer 1 time og 15 minutter. 

 • Man kan kun melde seg på ett kurs, med unntak av heels (det kan du gå på i tillegg til nivåtimer) 
 • For å melde seg på et kurs med høyere nivå enn intro må man ha gradert.

Egne Covid-19-regler:

 • Maks en person per stang (unntatt instruktørene hvor de to instruktørene kan dele) 
 • Det er ikke tillatt med personlige kluter 
 • Alle elevene vasker stangen med sprit og klut de får utdelt, før og etter timen 
 • Det er ikke lov til å oppholde seg i danselokalet før eller etter timen. Elevene blir sluppet inn i bygget av instruktør like før timen starter. 

På bakgrunn av Covid-19 er hoop og silks avlyst dette semesteret. 

Ved mer informasjon, se ntnui dans nettside seksjonens egen side: NTNUI Dans Poledance. 

 

Spesifikke retningslinjer for Scenisk, street og kommersiell 
Generelt
Påmelding: fredag 29.januar kl. 17.00 på http://pamelding.ntnuidans.no/
Alle danseklasser varer 1 time og 15 minutter. 

Det er ikke mulig å melde seg på klasser for nivået avansert via systemet da disse klassene har egne opptaksprøver. 

Det er ikke mulig å delta på flere nivåer innen samme stil. Du kan melde deg på flere nivåer, men da vil du kun bli tildelt plass på det laveste nivået det er ledig plass på. 

Det er ikke mulig å delta på både hip hop nybegynner A og B og moderne nybegynner A og B. Du kan melde deg på begge klassene, men da vil du kun bli tildelt plass på én av klassene. 

Egne Covid-19 regler

 • Det er ikke lov til å oppholde seg i danselokalet før eller etter timen. Elevene blir sluppet inn i bygget av instruktør like før timen starter.

Alle henvendelser angående påmeldingen sendes til pamelding.sceniskurban@gmail.com

 

Informasjon om oppstart og Covid-19

Informasjon om oppstart og Covid-19

Hei,

Som dere sikkert har sett i media, er vi midt i en smittebølge i Trondheim. Myndighetene har derfor gir nye retningslinjer som medfører at NTNUI stenger ned all innendørs aktivitet frem til 1. februar. 

Vi håper dermed på å komme i gang med dansesemesteret 1. februar. Mer informasjon om oppstart kommer. Se også seksjonene sine sider for oppdateringer.